Konkursas „Pasaulinė verslininkų diena“

Išsamios konkurso „Pasaulinė verslininkų diena“ sąlygos

Pagrindinės nuostatos

1.1. Konkurso vieta: https://www.facebook.com/eBayLietuva puslapis (toliau – Platforma).

1.2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos piliečiai, sulaukę 18 metų ir nuolat gyvenantys Lietuvos teritorijoje (toliau – Dalyviai).

1.3. Dalyvavimas Konkurse reiškia Dalyvio susipažinimą ir visišką sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis.

Konkurso laikotarpis

2.1. Bendrasis konkurso terminas yra nuo 2023 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. lapkričio 27 d. (imtinai).

Prizų fondas

3.1. Bendras garantuotų prizų skaičius – 2.

3.2. Prizai:

3.2.1. Dvi eBay firminės kuprinės. Vienas laimėtojas negali gauti daugiau nei vieno Prizo.

Konkurso turinys

4.1. Norėdami dalyvauti Konkurse, turite būti platformos sekėjas, pamėgti įrašą apie Konkurso paskelbimą ir parašyti komentarą. Komentare Dalyviai pasidalina vienu patarimu žmonėms, kurie tik pradeda savo eBay verslą. Vieno asmens komentarų skaičius neribojamas, tačiau tai nepadidina galimybės laimėti. Atsakymai komentaruose priimami kasdien nuo 2023 m. lapkričio 21 d. 11:00 GMT+2 iki 2023 m. lapkričio 26 d. 23:59 GMT+2.

Nugalėtojų nustatymo kriterijai

5.1. Nominacijos „Pasaulinė verslininkų diena“ nugalėtojus nustato atsitiktinės atrankos priemonė – https://commentpicker.com/. Pasirinkimo proceso įrašu bus pasidalinta pranešime, kuriame skelbiami laimėtojai. Jei pirmasis laimėtojas bus išrinktas antrą kartą, kitą laimėtoją vėl išrinksime atsitiktinės atrankos įrankiu, nes 3.2.1 punkte nurodyta tokia prizo gavimo sąlyga.

Pasikartojantys įrašai bus filtruojami, todėl į atsitiktinį burtų traukimą bus įtrauktas tik vienas komentaras iš vieno asmens.

  • Nustatomi 2 laimėtojai
  • Dalyvis gali pateikti neribotą skaičių komentarų
  • Komentaro atitikimas 4.1 punkte nurodytiems konkurso reikalavimams
  • Nominacijos „Pasaulinė verslininkų diena“ laimėtojai (įrašuose su konkursu) nustatomi lapkričio 27 d. ne vėliau kaip 21:00 GMT+2

5.2. Mes pasiliekame teisę patikrinti visus komentarus ir diskvalifikuoti Dalyvį, kurio komentaruose, mūsų nuomone, yra įžeidžiančios, užgaulios ar provokuojančios medžiagos. Mes pasiliekame teisę neatsižvelgti į bet kurio Dalyvio, kuris bando trukdyti Konkurso eigai, skelbia žinutę ar komentarą, neatitinkantį šių Taisyklių ir sąlygų, arba imasi nesąžiningų veiksmų ar veiksmų, diskredituojančių eBay dalykinę reputaciją ir (arba) Bendrovės rengiamą Konkursą, veiksmus.

Apibendrinimas

6.1. Kiekvienas laimėtojas bus informuotas asmenine žinute arba pažymėtas įraše su laimėtojais, jei prieiga prie asmeninių žinučių Platformoje yra ribota.

6.2. 3.2 punkte nurodyti prizai laimėtojams bus išsiųsti DPD Lithuania paštu.

6.3. Prizų vertės piniginio ekvivalento išmokėjimas ar jų pakeitimas kitais prizais nenumatytas, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

6.4. Prizai nebus teikiami, jei Dalyvis nesilaikys Konkurso taisyklių.

6.5. Dalyvaudami Konkurse, visi Dalyviai sutinka, kad jie bus laikomi asmenimis, kurie sutiko su šiomis Konkurso sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

6.6. Konkurso laimėtojai turi teisę pareikšti, kad atsisako gauti prizą.

Galutinės nuostatos

7.1. Organizatoriaus sprendimai visais su konkursu susijusiais klausimais yra galutiniai ir nekeičiami, nebent šiose sąlygose numatyta kitaip.

7.2. Organizatorius pasilieka teisę skelbti papildomą informaciją apie Konkursą arba keisti Konkurso taisykles iš anksto nepranešęs dalyviams.

7.3. Organizatorius pasilieka teisę nepradėti rašytinių derybų ar kitų kontaktų su Konkurso dalyviais.

7.4. Jei dėl kokių nors priežasčių kuris nors šio konkurso etapas negali vykti taip, kaip buvo planuota, įskaitant priežastis, atsiradusias dėl užsikrėtimo kompiuteriniais virusais, interneto problemų, defektų, manipuliacijų, neleistino kišimosi, neteisėtų / nesąžiningų dalyvių ar trečiųjų šalių veiksmų, klastojimo, techninių sutrikimų ar bet kokios nuo Organizatoriaus nepriklausančios priežasties, kuri iškraipo ar paveikia konkurso vykdymą, saugumą, sąžiningumą, vientisumą ar tinkamą eigą, Organizatorius gali savo nuožiūra jį atšaukti, nutraukti, pakeisti ar laikinai sustabdyti arba anuliuoti konkurso rezultatus ir pradėti jį iš naujo.

7.5. Dalyvavimas konkurse reiškia, kad dalyviai visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis.

7.6. Konkursas nėra loterija ar kitoks rizikingas žaidimas. Už dalyvavimą Konkurse mokestis nenustatomas.

7.7. Visi Konkurso dalyviai savarankiškai apmoka visas savo išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su interneto prieiga).

7.8. Konkurso dalyviui pažeidus šias Taisykles ir sąlygas, Organizatorius turi teisę reikalauti iš Konkurso dalyvio kompensacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, tokio dalyvio gauto prizo verte.

Kitos sąlygos

8.1. Konkurso organizatorius neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą (patirtą netiesiogiai ar tiesiogiai), taip pat už fizinę žalą, atsiradusią dėl Konkurso ar laimėtojo prizo gavimo.

8.2. Nuo Prizo perdavimo Laimėtojui momento Laimėtojas prisiima visą su Prizu susijusią riziką (įskaitant mokesčius).

8.3. Konkurso organizatorius neatsako už internete pateiktos ir trečiųjų asmenų (ne Organizatoriaus ir ne Organizatoriaus partnerio) paskelbtos informacijos netikslumą ar klaidingumą, už Konkurse naudojamos įrangos ar programinės įrangos veikimą, taip pat už bet kokią techninę klaidą ar klaidas, pasireiškusias Konkurso metu ir apimančias informacijos praleidimą ir ištrynimą, ryšio nutrūkimą, programinės įrangos veikimo ar informacijos perdavimo vėlavimą, telefono linijos ar ryšio linijos, mobiliojo ar palydovinio ryšio tinklų gedimą, interneto duomenų perdavimo tinklo perkrovą ar interneto serverio – svetainės apkrovą, programinės įrangos gedimą, vagystę, sunaikinimą ar neteisėtą prieigą prie Konkurso darbų, taip pat žalą, padarytą dalyvio ar bet kurio kito asmens kompiuteriui dėl dalyvavimo Konkurse ar medžiagos apie jį atsisiuntimo iš interneto.

8.4. Jei dėl kokių nors priežasčių šis Konkursas negali vykti pagal patvirtintą planą dėl techninių nesklandumų, neleistino kišimosi, nesąžiningų veiksmų ar bet kokios kitos nuo Organizatoriaus nepriklausančios priežasties, galinčios turėti įtakos Konkurso administravimui, saugumui, sąžiningumui ir tinkamai jo eigai, Organizatorius pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį asmenį, bandžiusį trukdyti Konkurso eigai, taip pat atšaukti, sustabdyti Konkursą ar pakeisti jo vykdymo sąlygas.

8.5. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, įskaitant karą ar teroro aktą, Organizatorius pasilieka teisę atšaukti Konkursą ar pakeisti jo vykdymo sąlygas.

8.6. Konkurso dalyviai yra atsakingi už paskelbtų tekstų autorių teisių laikymąsi. Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvių padarytus autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.