Úplné podmínky soutěže "Den podnikatelů"

Základní ustanovení

1.1. Místa konání soutěže: stránka https://www.facebook.com/eBayprodejcicesko (dále jen "platforma").

1.2. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let a mají trvalý pobyt na území České republiky (dále jen "účastníci ").

1.3. Účast v Soutěži znamená seznámení a plný souhlas Účastníka s těmito Podmínkami.

Období soutěže

2.1. Obecná doba trvání soutěže je od 20. Prosince 2023 do 30. Prosince 2023 (včetně).

Ceny

3.1. Celkový počet garantovaných cen je 3.

3.2. Výhry: 3x Kurz focení mobilem: Využijte jeho potenciál naplno – lektor Jan Krejčí (FotoŠkoda)

3.2.1. 3 výherci v kategorii Komentář k příspěvku obdrží přihlášení do kurzu. Jeden výherce nemůže získat více než jednu cenu.

Obsah soutěže

4.1. Pro účast v Soutěži by měl Účastník napsat komentář pod příspěvek s dárkem na Platformě. V komentáři Účastník napíše, proč se chce akce zúčastnit. Počet komentářů na osobu není omezen, ale nezvyšuje šanci na výhru. Kopírování komentářů jiných účastníků není povoleno a takové příspěvky budou považovány za neplatné.

Odpovědi v komentářích jsou přijímány denně od 00:00 hodin středoevropského času 20. Prosince 2023 do 23:59 hodin středoevropského času 30. Prosince 2023.

Kritéria pro stanovení vítězů

5.1. Výherce nominace "Post Comment" určuje randomizér - https://commentpicker.com/ . Záznam z procesu výběru bude sdílen v příspěvku oznamujícím vítěze. Pokud bude první výherce vybrán podruhé, vybereme dalšího výherce opět pomocí randomizéru, a to z důvodu splnění podmínky výhry uvedené v bodě 3.2.1.

Duplicitní příspěvky budou filtrovány, takže do náhodného losování bude zahrnut pouze jeden komentář od jedné osoby.

- Určují se 3 výherci

- Účastníci mohou uvést neomezený počet komentářů. Každý z nich by měl být samostatným komentářem s odlišným vysvětlením.

- Soulad komentáře s požadavky soutěže uvedenými v bodě 4.1.

- Výherci nominace "Komentář k příspěvku" (v příspěvcích se soutěží) jsou určeni 2. Ledna 2024.

5.2. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat všechny komentáře a diskvalifikovat účastníka, jehož komentáře podle našeho názoru obsahují urážlivý, urážlivý nebo provokativní materiál. Vyhrazujeme si právo nepřihlížet k jednání Účastníka, který se pokusí zasahovat do průběhu Soutěže, zveřejní příspěvek nebo komentář, který není v souladu s těmito Podmínkami, nebo podnikne podvodné jednání či jednání, které diskredituje obchodní pověst společnosti eBay a/nebo Soutěže pořádané Společností.

Shrnutí

6.1. Každý výherce bude označen (pokud bude k dispozici pro označení) v publikaci s výherci dne 2. Ledna 2024 na Platformě.

6.2. Výhry uvedené v bodě 3.2 budou výhercům zaslány osobní zprávou.

6.3. Vyplacení peněžního ekvivalentu hodnoty výher nebo jejich nahrazení jinými výhrami se neposkytuje, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách.

6.4. Výhry nebudou předány, pokud účastník nedodrží pravidla soutěže.

6.5. Účastí v soutěži všichni soutěžící souhlasí s tím, že budou považováni za osoby, které přijaly tyto podmínky soutěže a zavazují se je dodržovat.

6.6. Výherci Soutěže mají právo prohlásit, že odmítají převzít výhru.

Závěrečná ustanovení

7.1. Rozhodnutí organizátora ve všech otázkách souvisejících se soutěží jsou konečná a nepodléhají revizi, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

7.2. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit dodatečné informace o Soutěži nebo změnit pravidla Soutěže bez předchozího upozornění Účastníků.

7.3. Organizátor si vyhrazuje právo nevstupovat do písemných jednání či jiných kontaktů s účastníky Soutěže.

7.4. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné provést kteroukoli fázi této Soutěže podle plánu, včetně důvodů způsobených napadením počítačovými viry, problémy s internetem, závadami, manipulacemi, neoprávněnými zásahy, nezákonným/neférovým jednáním Účastníků nebo třetích osob, falšováním, technickými poruchami nebo jakýmkoli důvodem mimo kontrolu Organizátora, který narušuje nebo ovlivňuje výkon, bezpečnost, poctivost, čestnost nebo řádný průběh Soutěže, může ji Organizátor podle svého uvážení zrušit, ukončit, změnit nebo dočasně pozastavit, případně anulovat výsledky Soutěže a zahájit ji znovu.

7.5. Skutečnost účasti v soutěži znamená plný souhlas účastníků s těmito pravidly.

7.6. Soutěž není loterií ani jinou rizikovou hrou. Účast v Soutěži není zpoplatněna.

7.7. Všichni účastníci Soutěže jsou povinni samostatně uhradit veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži (mimo jiné včetně nákladů spojených s přístupem k internetu)

7.8. V případě porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka soutěže má Organizátor právo požadovat po Účastníkovi soutěže náhradu škody, mimo jiné včetně hodnoty výhry, kterou takový Účastník soutěže obdržel.

Další podmínky

8.1. Organizátor Soutěže neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu (vzniklou nepřímo nebo přímo), jakož i za fyzickou škodu způsobenou v souvislosti se Soutěží nebo převzetím výhry výhercem.

8.2. Od okamžiku předání výhry výherci nese výherce veškerá rizika spojená s výhrou (včetně daně).

8.3. Organizátor Soutěže neodpovídá za nepřesnost či nesprávnost informací uvedených na internetu a zveřejněných třetími osobami (nikoliv Organizátorem a nikoliv Partnerem Organizátora), za fungování zařízení či softwaru použitého v Soutěži, jakož i za jakoukoliv technickou chybu či chyby, které se projevily v průběhu Soutěže a zahrnují vynechávání a mazání informací, přerušení komunikace, zpoždění v provozu softwaru či přenosu informací, výpadek telefonní linky nebo komunikační linky, mobilní nebo satelitní komunikační sítě, přetížení internetové sítě pro přenos dat nebo zatížení webového serveru, selhání softwaru, krádež, zničení nebo neoprávněný přístup k soutěžním příspěvkům, jakož i poškození počítače účastníka nebo jiné osoby v důsledku účasti v soutěži nebo stahování materiálů o ní z internetu.

8.4. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné tuto Soutěž uskutečnit v souladu se schváleným plánem z důvodu technických problémů, neoprávněných zásahů, podvodného jednání nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který je mimo kontrolu Organizátora a je způsobilý ovlivnit administraci, bezpečnost, spravedlnost a řádný průběh Soutěže, vyhrazuje si Organizátor právo diskvalifikovat jakoukoli osobu, která se pokusila zasáhnout do průběhu Soutěže, jakož i Soutěž zrušit, pozastavit nebo změnit podmínky jejího konání.

8.5. V případě zásahu vyšší moci, včetně války nebo teroristického činu, si Organizátor vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo změnit podmínky jejího konání.

8.6. Soutěžící odpovídají za dodržování autorských práv u zveřejněných textů. Organizátor neodpovídá za případné porušení autorských práv a práv duševního vlastnictví ze strany účastníků soutěže.