Change regionHiPO
INSEA

Правила и условия за участие в играта за eCommerce Academy

Основни положения

1.1. Място за провеждане на Играта: Facebook страницата https://www.facebook.com/eBaySellersBulgaria (наричана по-долу "Платформата").

1.2. В Играта могат да участват граждани на България, които са навършили 18 години и пребивават постоянно на територията на България (наричани по-долу "Участници").

1.3. Участието в Играта предполага, че Учатниците са се запознали и са дали пълното си съгласие с настоящите Общи правила и условия.

Период на Играта

2.1. Играта стартира на 27 март 2023 и продължава до 31 март 2023 включително.

Награди

3.1. Броят на гарантираните награди е 2.

3.2. Нагаради:

3.2.1. Всеки от двамата победители в Играта ще получи код за 100% отстъпка при закупуване на един билет на https://balkan.ecommercebg.com/ за участие в Balkan eCommerce Summit. Един победител не може да получи повече от една награда.

Механика на Играта

4.1. За да участва в Играта, Участникът трябва да публикува коментар, отговараящ на условието в текста на публикацията за Играта на Платформата. В тези коментари Участниците трябва да споделят защо биха искали да посетят събитието. Броят на коментарите, които може да публикува един участник, е неограничен, но не увеличава шансът му да спечели. Копирането на отговори на други участници е непозволено и такива коментари ще бъдат считани за невалидни.

Отговори на въпроса в коментарите ще бъдат приемани като заявки за учасвтие в Играта от 00:00 ч. на 27 март 2023 до 23:59 ч.- на 31 март 2023.

Правила за избор на победителите

5.1. Победителите в Играта ще бъдат определени на случаен принцип, чрез теглене на жребий в онлайн приложението https://commentpicker.com/. Видео записът на тегленето на жребия ще бъде споделен в публикацията за обявяване на победителите във Facebook. Ако първият печеливш бъде избран за втори път, ще изберем друг печеливш, отново с помощта на приложението, съгласно условието в точка 3.2.1 да има двама различни победители.

  • Избират се двама победители
  • Участниците могат да дават неограничен брой коментари. Всеки от тях трябва да бъде отделен коментар с различен отговор на въпроса в условието
  • Коментарите трябва да отговарят на изискванията за участие в Играта, посочени в точка 4.1
  • Победителите в Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 1 апрель 2023 г.

5.2. Запазваме си правото да проверяваме всички коментари и да дисквалифицираме Участник, ако негов/и коментар/и по наше мнение включват обидно, оскърбително или провокативно съдържание. Запазваме си правото да вземаме предвид действията на всеки Участник, който се опитва да попречи на процеса на Играта, да публикува публикация или коментар, които не са в съответствие с настоящите Общи условия, или да предприеме измамни действия, както и такива, които дискредитират търговската репутация на eBay и/или на Играта, провеждана от Организатора.

Обобщение

6.1. Всеки победител ще бъде отбелязан (ако има възможност за отбелязване) или просто споменат в публикацията с победителите на 1 апрель 2023 г. на Платформата.

6.2. Наградите, посочени в точка 3.2, ще бъдат изпратени на печелившите чрез лични съобщения.

6.3. Не се предвижда изплащане на паричната равностойност на наградите или замяната им с други награди, освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия.

6.4. Награди не се предоставят, ако Участницитес не са спазили условието на Играта или са нарушили настояшите Общи условия.

6.5. С участието си в Играта всички Участници се съгласяват, че ще бъдат третирани като лица, които са приели и се задължават да спазват настоящите Общи условия на Играта.

6.6. Победителите в Играта имат право да заявят отказа си да получат наградите и на тяхно място да бъдат избрани алтернативни победители.

Заключителни разпоредби

7.1. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта, са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго.

7.2. Организаторът си запазва правото да публикува допълнителна информация за Играта или да променя правилата на Играта без предварително уведомяване на Участниците.

7.3. Организаторът си запазва правото да не влиза в писмени преговори или други контакти с Участниците в Играта.

7.4. Ако по някаква причина някой от етапите на настоящата Игра не може да бъде проведен по план, включително по причини, дължащи се на заразяване с компютърни вируси, проблеми в интернет, дефекти, манипулации, неразрешена намеса, незаконни/нечестни действия на Участниците или трети лица, фалшификации, технически неизправности или по каквато и да е причина извън контрола на Организатора, която нарушава или засяга изпълнението, безопасността, честността или правилното провеждане на Играта, Организаторът може по своя преценка да я отмени, прекрати, промени или временно да я спре, както и да анулира резултатите от Играта и да я стартира отново.

7.5. Фактът на участие в Играта означава пълно съгласие на Участниците с настоящите Правила.

7.6. Играта не е лотария или друг тип активация, свързана с рисково участие или хазарт. Не се предвижда такса, участието в Играта е напълно безвъзмездно.

7.7. Всички Участници в Играта заплащат самостоятелно всички разходи, направени от тях във връзка с участието им в Играта (включително, но не само, разходите, свързани с достъпа до интернет)

7.8. В случай на нарушаване на настоящите Общи условия от страна на Участник в Играта, Организаторът има право да изиска от Участника обезщетение, включително, но не само, равно на стойността на получената от такъв Участник награда.

Други условия

8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети (понесени косвено или пряко), както и физически щети, причинени във връзка с Играта или получаването на награди от Победителите.

8.2. От момента, в който Наградата бъде предадена на Победителя, Победителят поема всички рискове във връзка с Наградата (включително данъци).

8.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за неточността на информацията, предоставена в Интернет и публикувана от трети страни (не Организатора и не Партньора на Организатора), за работата на оборудването или софтуера, използвани в Играта, както и за всяка техническа грешка или грешки, които са се проявили по време провеждането на Играта и включват пропускане и изтриване на информация, прекъсване на комуникацията, забавяне в работата на софтуера или трансфер на информация, повреда на телефонна линия или друга комуникационна линия, мобилни или сателитни комуникационни мрежи, претоварване на интернет мрежата за предаване на данни или натоварване на уеб сървър - сайт, повреда на софтуера, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до участието в Играта, както и щети, причинени на компютъра на Участника или на друго лице в резултат на участие в Играта или изтегляне на материали за нея от интернет.

8.4. Ако по някаква причина Играта не може да се проведе в съответствие с одобрения план поради технически проблеми, неоторизирана намеса, измамни действия или поради друга причина извън контрола на Организатора и способна да повлияе на администрацията, сигурността, справедливостта и правилния ход на Играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всяко лице, което се е опитало да се намеси в процеса на Играта, както и да отмени, спре Играта или да промени условията за провеждането ѝ.

8.5. В случай на форсмажорни обстоятелства, включително война или терористичен акт, Организаторът си запазва правото да анулира Играта или да промени условията за провеждането ѝ.

8.6. Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право на публикуваните текстове. Организаторът не носи отговорност за нарушения на авторските права и правата на интелектуална собственост, извършени от Участниците в Играта.