he

עדכון הסכם משתמש

  • הובהר כי ניתן להציע כלים ותכנים של בינה מלאכותית
  • סופק מידע נוסף על תוכניות הקנייה והמכירה הבינלאומיות שלנו, כולל תוכנית המשלוח הבינלאומי של eBay
  • הודגשו פרטים נוספים הקשורים לשיקולי ההתאמה האישית שלנו
  • עדכנו את תנאי הבוררות שלנו