he

כיצד להגדיר את הכלל המתקדם Send a Refund Automatically (שליחת החזר באופן אוטומטי)

כלל זה מאפשר לכם לקבוע הגדרות מפורטות יותר בנוגע לאפשרויות של החזר אוטומטי, עבור קונה ששלח לכם בקשת החזרה.

לאחר שתבחרו Send a refund automatically (שליחת החזר באופן אוטומטי) בתפריט הנפתח Select a rule (בחירת כלל), הטופס ייפתח במסך הבא.

08-r.jpg