Change regionHiPO
INSEA

התחרות כמפורט לעיל נערכת מטעם חברת eBay Israel (להלן: "עורך התחרות"). התחרות תיערך מיום 07.03.2021 החל מהשעה 11:00 ועד ליום 13.03.2021 עד לשעה 23:45 באתר החברה https://www.facebook.com/eBay.Israel.Sellers (להלן: "תקופת התחרות" ו- "אתר הפעילות" בהתאמה). שעון ועדת השופטים של עורך התחרות הוא השעון הקובע לעניין תקופת התחרות.

עשרת המשתתפים בתחרות שיעלו לאתר הפעילות את התשובות שתבחרנה על ידי שופטים מטעם עורך התחרות כתשובות המעניינות ביותר, יזכו בפרס כדלקמן: שובר eBay בסך של 25 דולר ארה"ב. כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בתחרות ולהעלות תשובה אחת לשאלת הפרס כמפורט לעיל.

עורך התחרות רשאי לשנות את תקופת התחרות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו באתר הפעילות ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך התחרות בקשר עם כך. לא ניתן לערער על תוצאות התחרות ו/או על כל עניין הנוגע אליה, וקביעתה של ועדת השופטים בנוגע לזהות הזוכים הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

המשתתף מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו בכל הקשור והמתייחס לתחרות, להשתתפות (או אי השתתפות) בה ו/או לזכייה בה ולרבות בקשר עם פרסום פרטי הזוכה, תמונתו ו/או התמונות, בכל מדיה שהיא, לפי בחירת עורך התחרות.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורך התחרות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך התחרות לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

למען הסר ספק, תקנון התחרות הינו לצורכי משחק גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה או ביכולת יותר מאשר בגורל.