he

זיכויי עמלות

אם פתרתם בעיה בהזמנה, ייתכן שמגיע לכם זיכוי חלקי או מלא על העמלות ששילמתם.

ייתכן שיגיעו לכם זיכויי עמלות כאשר הקונה יקבל החזר כספי. עבור החזרים חלקיים המקנים זכאות, סכום זיכויי העמלות הוא בפרופורציה להחזר הכספי שהקונה מקבל. בהמשך תמצאו דוגמאות לחישוב.

ישנם מצבים שבהם קונה יקבל החזר, אך אתם לא תהיו זכאים לקבל זיכויי עמלות. עיינו בסעיף להלן לקבלת מידע נוסף.

זיכויים על החזרים כספיים והזמנות שבוטלו

זיכויי עמלות על הזמנות שבוטלו

מצב זיכויים על עמלות מכירה זיכויים על עמלות אחרות
אתם מבטלים את ההזמנה מסיבה שאינה בשליטתכם:
 • הקונה ביקש מכם לבטל את ההזמנה שלו
 • הייתה בעיה עם הכתובת למשלוח של הקונה
✅ עמלת המכירה בקטגוריה (משתנה)
✅ $0.30 לכל הזמנה (סכום קבוע)*
✅ עמלת 'פריטים מקודמים - רגיל' (אם רלוונטי)
✅ עמלות מכירה נוספות עקב אי-עמידה בציפיות לביצועים
✅ עמלה בינלאומית (אם רלוונטי)
אתם מבטלים את ההזמנה מסיבה שנמצאת בשליטתכם:
 • הפריט אזל במלאי או ניזוק
✅ עמלת המכירה בקטגוריה (משתנה)
⛔ אין זיכוי על הסכום הקבוע של $0.30 לכל הזמנה

זיכויי עמלות על החזרים כספיים (סכום זיכויי העמלות הוא בפרופורציה לסכום שהוחזר):

מצבזיכויים על עמלות מכירהזיכויים על עמלות אחרות
 • אתם מעניקים לקונה החזר כספי כשהוא מבקש החזרה או מדווח על בעיה מסוג הפריט לא התקבל
 • אתם יוזמים מרצונכם החזר ב-eBay
 • You voluntarily initiate a partial refund on eBay
 • אתם מאשרים מחלוקת לגבי תשלום והקונה מקבל החזר כספי מלא
✅ עמלת המכירה בקטגוריה (משתנה)
⛔ אין זיכוי על הסכום הקבוע של $0.30 לכל הזמנה
✅ עמלת 'פריטים מקודמים - רגיל' (אם רלוונטי)*
✅ עמלות מכירה נוספות עקב אי-עמידה בציפיות לביצועים
✅ עמלה בינלאומית (אם רלוונטי)
*הזיכויים יופיעו בהיסטוריית העסקאות שלכם תוך 10 ימים.

עבור עסקאות שבהן eBay ביצעה המרת מטבע והופק החזר תוך 120 יום ממועד העסקה המקורית, יחול שער החליפין שהיה בשימוש במועד העסקה המקורית.

זיכויי עמלות על החזרים חלקיים

כאשר קונה יקבל החזר חלקי, סכום זיכויי העמלות שאתם תהיו זכאים לקבל יהיה בפרופורציה לסכום שיוחזר לקונה. לדוגמה, אם הקונה יקבל החזר כספי של 20% מהסכום המלא שהוא שילם עבור ההזמנה, אתם תקבלו זיכוי של 20% מהעמלות שנגבו מכם, ושעבורן אתם זכאים לקבל זיכוי. ראו להלן דוגמאות מפורטות לחישובים של זיכויי עמלות.

דוגמה 1

קונה רוכש חולצה עבור $50, בתוספת $12 למשלוח מזורז. למוכר יש אפשרות להשתמש באפשרות יקרה פחות והוא מחזיר לקונה $5 מתוך דמי המשלוח המקוריים.

פרטי ההזמנה

מחיר הפריט - $50.00

משלוח - $12.00

מס (9.75%) - $6.05

הסכום הכולל שהקונה שילם - $68.05

עמלות מוכר

אחוז משתנה של עמלת מכירה (12.9% של $68.05) - $8.78

סכום קבוע לכל הזמנה (אין זכאות לקבלת זיכוי) - $0.30

עמלות המוכר בהזמנה המקורית - $9.08

פרטי ההחזר לקונה

החזר מהמוכר לקונה - $5.00

החזר מס מ-eBay (9.75% של $5.00) - $0.49

סכום ההחזר הכולל לקונה - $5.49

פרטי זיכוי העמלות למוכר

ההחזר לקונה ($5.49) מהווה 8.1% מסכום ההזמנה המקורית ($68.05), לכן המוכר יקבל זיכוי של 8.1% מכל אחת מהעמלות שנגבו ממנו, ושעבורן הוא זכאי לקבל זיכוי

זיכוי על עמלות המכירה (8.1% של $8.78) - $0.71

סה"כ זיכויי עמלות למוכר - $0.71

*עשויות לחול עמלות נוספות

דוגמה 2

קונה רכש חולצת מעצבים במידה small עבור $75, אך המוכר שלח בטעות מידה medium. הקונה אהב את החולצה והחליט לשמור אותה, אך הודיע למוכר על הטעות. המוכר הפיק החזר כספי של $15 כמחווה של רצון טוב.

פרטי ההזמנה

מחיר הפריט - $75.00

משלוח - חינם

מס (9.75%) - $7.31

הסכום הכולל שהקונה שילם - $82.31

עמלות מוכר

אחוז משתנה של עמלת מכירה (12% של $83.31) - $8.78

עמלת 'פריטים מקודמים - רגיל' (6% של $82.31) - $4.94

סכום קבוע לכל הזמנה (אין זכאות לקבלת זיכוי) - $0.30

עמלות המוכר בהזמנה המקורית - $15.12

פרטי ההחזר לקונה

החזר מהמוכר לקונה - $15.00

החזר מס מ-eBay (9.75% של $15.00) - $1.46

סכום ההחזר הכולל לקונה - $16.46

פרטי זיכוי העמלות למוכר

ההחזר לקונה ($16.46) מהווה 20% מסכום ההזמנה המקורית ($82.31), לכן המוכר יקבל זיכוי של 20% מכל אחת מהעמלות שנגבו ממנו, ושעבורן הוא זכאי לקבל זיכוי

זיכוי על עמלות המכירה (20% של $9.88) - $1.98

זיכוי עמלת 'פריטים מקודמים - רגיל' (20% של $4.94) - $0.99

סה"כ זיכויי עמלות למוכר - $2.97

*עשויות לחול עמלות נוספות

החזרים שאינם מקנים זכאות לקבלת זיכוי על עמלות המוכר

eBay אינה מעניקה זיכויי עמלות במצבים הבאים:

⛔ סיפקתם לקונה החזר כספי מחוץ ל-eBay (לדוגמה, שלחתם את הכסף באמצעות PayPal)

⛔ eBay התערבה כדי לסייע בבקשת החזרה או הפריט לא התקבל, והמקרה נסגר עם החזר מלא או חלקי לקונה. (מקרה חריג: אם eBay תתערב כדי לסייע בהחזרה של פריט במסגרת ההתחייבות של eBay לאותנטיות, והחזרת הפריט תתבצע דרך הגורם המאשר את האותנטיות, תהיו זכאים לקבל זיכויי עמלות אם הקונה יקבל החזר כספי)

⛔ הקונה מקבל החזר כספי חלקי במסגרת יישוב מחלוקת בנוגע תשלום

⛔ אתם מנכים חלק מההחזר הכספי לקונה משום שהוא החזיר את הפריט במצב משומש או פגום (נכון רק לגבי מוכרים עם גישה אל הכלי להחזרים כספיים חלקיים)

אם תעמדו בתנאי הזכאות לקבלת זיכוי על העמלות, הזיכוי יתווסף לכסף הזמין שלכם וייתכן שישמש לתשלום כל אחת מעלויות המכירה שממומנות בדרך כלל מכספכם הממתין לתשלום. הפרטים של זיכויי העמלות מופיעים בפירוט החשבון שלכם.

financial statement.jpg

זיכויים על עמלות העלאת פריט

במצבים מסוימים, ייתכן שתהיו זכאים לקבל זיכוי על עמלות ההעלאה של פריטים שהעליתם מחדש ושל פריטים בסגנון מכירה פומבית שנמכרו.

זיכויים על עמלות העלאה של פריטים שהועלו מחדש

אם תעלו מחדש פריט משום שהוא לא נמכר בפעם הראשונה או שעסקה נכשלה, ייתכן שיגיע לכם זיכוי על עמלת ההעלאה. eBay תזכה את חשבונכם באופן אוטומטי עבור עמלת ההעלאה הקשורה להעלאה מחדש, אם הפריט יעמוד בתנאים הבאים:

✅ הפריט יימכר לאחר שתעלו אותו מחדש

✅ העליתם את הפריט למכירה באותה תבנית (מכירה פומבית או מחיר קבוע) בהעלאה המקורית ובהעלאה מחדש. פריטים שהועלו בתבנית של מודעה מסווגת לא מקנים זכאות לקבלת זיכויים על עמלת ההעלאה

✅ העליתם את הפריט מחדש באמצעות הכלים של eBay (באופן אוטומטי או ידני בחלק Unsold (לא נמכרו) ב-Seller Hub (המרכז למוכרים)) במקום להעתיק את הפריט המקורי ולהדביק אותו בטופס העלאה חדש

✅ העליתם את הפריט מחדש תוך 90 יום מסיום הצגת הפריט המקורי

✅ זוהי ההעלאה מחדש באופן ידני הראשונה של הפריט שלכם

✅ המחיר ההתחלתי שלכם לא גבוה מהמחיר בהעלאת הפריט המקורית

✅ לא הוספתם מחיר שמור כשהעליתם את הפריט מחדש

נקודות זיכוי על עמלת ההעלאה של פריטים בסגנון מכירה פומבית שנמכרו

אם יש לכם מינוי לחנות eBay, ברמת Basic (בסיסי), Premium (פרימיום), Anchor (עוגן) או Enterprise (ארגון), תקבלו זיכוי על עמלת ההעלאה אם הפריט שלכם בסגנון מכירה פומבית יימכר. חשוב לזכור את הדברים הבאים:

 • הפריט שהעליתם למכירה חייב להיות בתבנית של סגנון מכירה פומבית. פריטים במחיר קבוע, מודעות מסווגות, כלי רכב ממונעים, נדל"ן וקטגוריות נבחרות של עסקים ותעשייה לא מקנות זכאות לקבלת זיכוי על עמלת ההעלאה.
 • ייתכן זיכוי על עמלות ההעלאה בלבד. לא יינתן זיכוי על עמלות שדרוג לתצוגת פריט.
 • אם הפריט שלכם יימכר, תחויבו בעמלת מכירה.
 • כדי שתוכלו לקבל זיכוי על עמלת ההעלאה כאשר פריט שלכם יימכר, המינוי הבסיסי, פרימיום, עוגן או ארגון שלכם לחנות eBay חייב להיות פעיל במועד העלאת הפריט למכירה.
 • אם תעלו פריט מחדש והוא יימכר, תקבלו זיכוי על עמלת ההעלאה שבה חויבתם עבור העלאת הפריט מחדש.
 • אם במקור העליתם פריט בסגנון מכירה פומבית ללא עמלת העלאה, לא יתבצע זיכוי או החזר של עמלת ההעלאה.

אם הפריט המשוכפל שלכם בסגנון מכירה פומבית לא יופיע ב-eBay, ייתכן שתהיו זכאים לקבל זיכוי על עמלת ההעלאה.

זיכויים על פריטים שהוסרו

אם eBay תצטרך להסיר אחד מהפריטים שלכם, ייתכן שתקבלו זיכויי עמלות, בהתאם לסיבת ההסרה.

 • אם הפריט יוסר משום שגורם בלתי מורשה משתמש בחשבון שלכם, eBay תעניק באופן אוטומטי זיכוי על כל עמלת העלאה ועמלת מכירה שתשלמו.
 • אם eBay תסיר את הפריט שלכם משום שהוא מפר מדיניות שלה, העמלות יזוכו על בסיס כל מקרה לגופו, בהתאם לנסיבות. eBay תביא חשבון כל הפרת מדיניות קודמת.

ייתכן שגם תתעניינו בנושאים הבאים

עמלות מכירה עבור מוכרי eBay

eBay גובה שני סוגים עיקריים של עמלות מכירה: כאשר מעלים פריט למכירה וכשהפריט נמכר. קראו מאמר זה לקבלת מידע נוסף על עמלות אלה ועמלות אפשריות נוספות.

עמלות בינלאומיות עבור מוכרי eBay

אם כתובתכם הרשומה ב-eBay ממוקמת בארץ גלובלית של eBay, ייתכן ש-eBay תגבה עמלה בינלאומית. הדבר תלוי בכתובת למסירת הפריט ובכתובת הרשומה של הקונה.

עמלות פריטים מקודמים (Promoted Listings)

כדי לשפר את ניראות הפריטים, נסו להשתמש ב'פריטים מקודמים'. עמלת פריטים מקודמים נגבית רק כשקונה לוחץ על הפריט המקודם ורוכש אותו תוך 30 יום מתאריך הלחיצה.

זה היה מעניין עבורך?