he

DAC7 — חובות דיווח על מכירות

מה זה הוראה DAC7?

הוראת האיחוד האירופי המוכרת בשם DAC7, המיושמת בגרמניה מכוח החוק בדבר שקיפות לצורכי מס של פלטפורמות (PStTG), מחייבת את eBay ומוכריה תושבי האיחוד האירופי לבצע פעולות מסוימות החל מחודש ינואר 2023. בנסיבות מסוימות, eBay נדרשת על-פי חוק לדווח את נתוני העסקאות של משתמשיה לרשויות המס. זה מה שאתם צריכים לדעת על כך.

מפעילי פלטפורפות דיגיטליות באיחוד האירופי, דוגמת שווקים מקוונים כגון eBay, מחויבים על-פי חוק לציית לכללי הוראת האיחוד האירופי המוכרת בשם DAC7. משום ש-eBay GmbH, הפועלת כספקית השוק המקוון שלכם, מחזיקה את משרדה הרשום בגרמניה, היא כפופה ליישום של הוראה DAC7 בגרמניה, מכוח החוק בדבר שקיפות לצורכי מס של פלטפורמות (PStTG).

אם תגיעו להיקפי המכירות המוגדרים ב-DAC7 לתקופה של שנה קלנדרית, eBay נדרשת לדווח נתונים אישיים ונתוני עסקאות מסוימים של משתמשיה לרשות המסים הרלוונטית, פעם בשנה.

הנתונים שלכם ידווחו במצבים אם:

 • אתם מתגוררים באיחוד האירופי
  וכן
 • אם, במהלך שנה קלנדרית,
  • התמורה שלכם ממכירות ב-eBay היא €2,000 או יותר לאחר ניכוי עמלות או מסים
   או
  • אם תשלימו 30 עסקאות או יותר, כלומר מכירות ב-eBay(עסקאות שבוטלו לא נכללות בחישוב).

סכום התמורה הכולל שלכם שווה לסכום המלא שאתם מקבלים עבור עסקאות המכירה שלכם, לרבות כל דמי משלוח ומע"מ שאתם עשויים לקבל. החשיבו אינו כולל דמי משלוח המשולמים ל-eBay, מע"מ הנגבה ומשולם על-ידי eBay, מע"מ המחויב על עמלות וסכומים שנוכו על-ידי eBay עבור עמלות, שוברים, הזמנות שבוטלו או נמחקו והחזרות.

הדיווחים לרשות המסים מתבצעים מדי שנה בחודש ינואר, עבור השנה הקודמת. הדוחות הראשונים יוגשו בינואר 2024.

אם נדווח נתונים שלכם לרשויות המס עבור התקופה הרלוונטית, אנו נספק לכם עותק של המידע שדיווחנו, לעיונכם.

DAC7/PStTG אינו גורם לשינוי החובות שלכם בתחום המיסוי. הוא נוגע רק לשאלה אם eBay מחויבת לדווח את הנתונים שלכם. תחילת האכיפה של DAC7/PStTG אינה משנה את הדרישה שאתם תמשיכו לשאת באחריות לברר אם המכירות שלכם ב-eBay חייבות במס וכן, לפי העניין, לציית לכל חובות הדיווח הרלוונטיות שעשויות לחול על הפעילות שלכם ב-eBay. בכל שאלה בנוגע לחובותיכם בתחום המיסוי, מומלץ לפנות ליועץ מס.

דיווח הנתונים

בכפוף ל-DAC7, מפעיל של פלטפורמה מחויב לדווח את המידע דרך רשות המסים במדינת המגורים של מפעיל הפלטפורמה, החברה באיחוד האירופי. עבור eBay GmbH, זוהי רשות המסים הפדרלית המרכזית של גרמניה (BZSt). eBay תדווח את המידע המתאים לרשויות המס של גרמניה עבור כל המוכרים המתגוררים באיחוד האירופי שקיימו פעילות רלוונטית במהלך שנת הדיווח. אם אתם מתגוררים במדינה אחרת באיחוד האירופי, רשויות המס של גרמניה ישתפו את המידע שלכם עם רשויות המס הרלוונטיות במדינת המגורים שלכם, החברה באיחוד האירופי.

עם רשויות המס ישותפו הפרטים הבאים:

מספר זיהוי לצורכי מס (כולל בעלים יחידים)ישויות משפטיות
שם פרטי ושם משפחהשם עסק / שם חוקי
כתובת עיקריתכתובת עיקרית
המדינה החברה שבה מתגורר המוכרהמדינה החברה שבה מתגורר המוכר
תאריך לידה אם אין מספר זיהוי לצורכי מס מספר רישום עסק
מספר זיהוי לצורכי מסמספר לצורכי מס (בארצות מסוימות)
מספר זיהוי לצורכי מע"מ, אם ישמספר זיהוי לצורכי מע"מ, אם יש
הסכום הכולל ששולם או זוכה למוכר במהלך כל רבעון של התקופה, לא כולל*:
 • עמלות ששולמו ל-eBay
 • כל החזר או הזמנה שבוטלה במהלך תקופת הדיווח
 • מע"מ שנגבה על-ידי eBay
הסכום הכולל ששולם או זוכה למוכר במהלך כל רבעון של התקופה, לא כולל*:
 • עמלות ששולמו ל-eBay
 • כל החזר או הזמנה שבוטלה במהלך תקופת הדיווח
 • מע"מ שנגבה על-ידי eBay
מספר העסקאות הכולל שמהן נובע הסכום הכולל.מספר העסקאות הכולל שמהן נובע הסכום הכולל.
סה"כ עמלות או מסים שהוחזקו או נגבו על-ידי הפלטפורמה במהלך כל רבעון של התקופה.סה"כ עמלות או מסים שהוחזקו או נגבו על-ידי הפלטפורמה במהלך כל רבעון של התקופה.
מספר חשבון הבנק שבו משולמים או מזוכים הרווחים מהמכירות.מספר חשבון הבנק שבו משולמים או מזוכים הרווחים מהמכירות.
 כל מוסד קבע** שבאמצעותו מתבצעות הפעילויות הרלוונטיות בתחומי איחוד האירופי, כאשר קיים, המציין כל מדינה חברה שבה ממוקם מוסד קבע מעין זה.
* כתוצאה מכך, ייתכן שהסכום שעליו eBay צריכה לדווח יהיה שונה מהתשלומים שתקבלו מ-eBay בפועל.
** מוסד קבע הוא בדרך כלל מיקום קבוע של פעילות עסקית במדינה אחרת החברה באיחוד האירופי (למשל המיקום של הנהלת העסק, סניפים, משרדים, מחסנים, מרכז או סדנת ייצור, משרדי רכש או נקודות מכירה), שבו אתם או נציגים שלכם מוכרים פריטים ב-eBay. אם אינכם בטוחים, צרו קשר עם יועץ מס.

הגנת נתונים

אנון מגנים על הנתונים שלכם באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתקדמים כדי למזער סיכונים הקשורים לאובדן נתונים, שימוש לרעה בנתונים, גישה, גילוי ושינוי ללא הרשאה של נתונים. למטרה זו אנו משתמשים בחומות אש ובהצפנת נתונים, לדוגמה, וכן בהגבלת הגישה הפיזית למרכזי הנתונים ובבקרת הרשאות הגישה לנתונים. בנוסף, אנו ממליצים שתפעילו אימות דו-שלבי בחשבון eBay שלכם. אנו נספק לכם שקיפות רציפה לגבי כל מידע שאנו נאסוף ואת היכולת לעדכן בקלות את ההעדפות שלכם בכל עת. למידע נוסף בנושא אבטחת הנתונים שלנו, ניתן לקרוא את ההודעה בדבר פרטיות משתמשים.

אספקת מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) / תאריך הלידה שלכם

בהתאם לחוקי PStTG (הוראה DAC7), כחלק מנתוני הדיווח, eBay נדרשת על-פי חוק לאסוף את מספר הזיהוי שלכם לצורכי מס (TIN), או את תאריך הלידה שלכם אם אתם אדם פרטי ואין לכם מזהה TIN.

אם מספר הזיהוי לצורכי מס לא שמור עדיין בחשבון eBay שלכם, כשתגיעו בפעם הראשונה לתמורה בסך €2,000 או כשתשלימו 30 עסקאות, תוצג כרזה בלוח הניהול למוכר (Seller Dashboard) שלכם. בנוסף, תקבלו הודעת דוא"ל שבה תתבקשו לספק את מספר הזיהוי שלכם לצורכי מס.

להלן מידע בנוגע לתבנית של מספר הזיהוי לצורכי מס והיכן תוכלו למצוא אותו:

אסטוניה

אסטוניה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםIsikukoodקוד רישום
תבנית11 ספרות8 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכונים;
 • תעודות ביטוח בריאות;
 • רישיונות נהיגה.
לכל אישיות משפטית מוקצה קוד רישום ייחודי (מזהה TIN עבור אישיות משפטית) על-ידי המרשם לגופים מסחריים (חברות ובעלים יחידים), המרשם הלאומי של רשויות ממשל לאומיות ומקומיות (אישיות משפטית על-פי המשפט הציבורי) או על-ידי המרשם למלכ"רים ועמותות.

בולגריה

בולגריה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר אזרחי מאוחד
(Unified Civil Number — UCN)
קוד זיהוי מאוחד
(Unified Identification Code — UIC) או קוד זיהוי מאוחד של BULSTAT
תבנית10 ספרות9 ספרות
היכן למצוא אותו 
 • דרכון (Паспорт);
 • תעודת זהות (Лична Карта);
 • רישיון נהיגה (Свидетелство за управление на МПС);
 • תעודת תושבות פיסקלית.

המספר האזרחי המאוחד והמספר האישי של נתין זר מוקצים על-ידי משרד הפנים ומופיעים על-גבי כל המסמכים המזהים. המספר הרשמי מאת רשות ההכנסות הלאומית
(National Revenue Agency — NRA) מופיע על-גבי תעודות רשמיות המונפקות על-ידי רשות זו
את מזהה ה-TIN של הישות ניתן למצוא על-גבי תעודות רשמיות הונפקו על-ידי הרשות הלאומית להכנסות או סוכנות הרישום.

מרשם BULSTAT‏
https://www.registryagency.bg/bg/registri/registar-bulstat/
או
https://portal.registryagency.bg/.

דנמרק

דנמרק פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר CPRמספר CVR / מספר SE
תבנית10 ספרות8 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכונים;
 • תעודות ביטוח בריאות;
 • רישיונות נהיגה.
מספר ה-CVR / מספר ה-SE שלכם מופיע בתעודת הרישום.

מספר ה-CVR או SE מופיע בתעודות הרישום ביחד עם התחומים השונים שעבורם החברה רשומה (מע"מ, בלו וכו') בכפוף לחוקי המס והבלו של דנמרק.

הונגריה

הונגריה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםAdóazonosító jelAdószám
תבנית10 ספרות11 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN של פרטים לא מופיעים על-גבי מסמכים מזהים רשמיים, אך ניתן למצוא אותם על-גבי תעודת TIN של הונגריה.תוכלו למצוא את ה-Adószám שלכם בנסח החברה ברשם החברות (Extract of the Companies Register) וכן במכתב ההקצאה של Adószám מאת הרשויות.

יוון

יוון פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר זיהוי לצורכי מס:
AFM‏ (Arithmos Forologikou Mitroou)
CPR
תבנית9 ספרות9 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN לא מופיעים על-גבי מסמכים מזהים רשמיים, אך ניתן למצוא אותם במסכים הבאים:
 • סטטוס שלמות לצורכי מס
  (Tax Completeness Status);
 • סטטוס החזר מס
  (Tax Refund Status);
 • אישור הנפקת TIN
  ‏(Certification of Issued TIN).
את ה-CPR ניתן למצוא על-גבי אישור הנפקת מזהה ה-TIN.

לוקסמבורג

לוקסמבורג פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםNuméro d’identification fiscale (NIF)מזהה לאומי (National Identifier)
תבנית13 ספרות11 ספרות
היכן למצוא אותו את מזהה ה-TIN ניתן למצוא על-גבי תעודת הביטוח הלאומי.את המזהה הלאומי ניתן למצוא במכתב ההקצאה של המזהה הלאומי מאת רשות המסים הישירים
(Administration des contributions directes)
או הערכות המס העדכניות.

לטביה

לטביה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםNodokļu maksātāja identifikācijas
numurs (NMIN)
Nodokļu maksātāja identifikācijas
numurs (TIN)
תבנית11 ספרות9000 + 7 ספרות
4000 + 7 ספרות
5000 + 7 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכונים;
 • תעודות זהות;
 • רישיונות נהיגה.
תוכלו למצוא את מזהה ה-TIN שלכם על-גבי מסמכים עסקיים כגון רישום החברה, הצהרות מס, חשבוניות או כל תכתובת עם רשומות המסים של לטביה.

ליטא

ליטא פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםAsmens kodasמספר זיהוי של משלם מסים
תבנית11 ספרות9 או 10 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכונים;
 • תעודות זהות;
 • רישיונות נהיגה;
 • תעודות סטודנט.
מזהה ה-TIN זהה לקוד החברה שהוקצה על-ידי רשם הישויות המשפטיות (Register of Legal Entities). רשות המסים (State Tax Inspectorate) מקצה למוסדות קבע מזהה ייחודי של משלם מסים. תוכלו למצוא את מזהה ה-TIN גם בדוח המס שלכם.

מלטה

מלטה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר זיהוי לצורכי מס (TIN)מספר סימוכין
תבניתתווים:
 • 7 ספרות
 • אות אחת (M, G, A, P, L, H, B, Z)
9 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכונים;
 • תעודות זהות;
 • דוחות מס (של פרטים).
תוכלו למצוא את מספר הסימוכין בדוח המס שלכם.

סלובניה

סלובניה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר SI לצורכי מסמספר SI לצורכי מס
תבנית8 ספרות8 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN לא מופיעים על-גבי מסמכים מזהים רשמיים, אך ניתן למצוא אותם על-גבי:
 • תעודה בדבר הוספה למרשם המסים;
 • תעודת תושב.
תוכלו למצוא את מזהה ה-TIN בתעודה בדבר הוספה למרשם המסים או בתעודת התושב שלכם.

סלובקיה

סלובקיה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר אישי (rodné číslo),
daňové identifikačné číslo (DIČ)
DIČ — Daňové identifikačné číslo
תבנית9 או 10 ספרות10 ספרות
היכן למצוא אותו מספרים אישיים מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • תעודת זהות (Občiansky preukaz);
 • דרכון (Cestovný pas).
 • על פי רוב, מזהה ה-TIN מופיע על-גבי כל המסמכים המוגשים לרשות המסים ומתקבלים ממנה.
 • מזהה ה-TIN מופיע על-גבי חשבוניות של קופה רושמת. לפי חוק המע"מ, מזהה ה-TIN חייב להופיע על-גבי כל חשבונית.

פורטוגל

פורטוגל פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםNúmero de identificação fiscal (NIF)NIF,
Numero Fiscal,
Número de identificação fiscal
תבנית9 ספרות9 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי תעודות TIN המונפקות על-ידי רשות המסים של פורטוגל ועל-גבי תעודת האזרח,
שהיא תעודת הזהות הרשמית.
 • כרטיס עמותה (Society card, מונפק על-ידי משרד המשפטים); וכן
 • כרטיס תאגיד (Corporation card, מונפק על-ידי משרד המשפטים).

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action

פינלנד

פינלנד פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר ביטוח לאומי של פינלנדקוד זיהוי עסק (מזהה עסק)
תבנית6 ספרות + (+ או - או A) + 3 ספרות + ספרה או אות אחת7 ספרות + "-" + ספרה אחת
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכון
  (Passi / Pass);
 • תעודת זהות
  (Henkilökortti / Identitetskort);
 • רישיון נהיגה
  (Ajokortti-Körkort).
ניתן למצוא את מזהה ה-TIN בעזרת הקישור הבא, לשם כך יש לציין את שם העסק או מספר הרישום.

https://ytj.fi/

צ'כיה

צ'כיה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר אישי (rodné číslo),
DIČ (daňové identifikační číslo)
מספר רישום
(IČO — Identifikační číslo organizace),
מזהה לצורכי מס של משלם מסים
(IČO — Daňové identifikační číslo)
תבנית9 או 10 ספרותCZ‏ + 8 עד 10 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN או מספרים אישיים מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • תעודת זהות;
 • דרכון;
 • רישיון נהיגה.
IČO: מערכת ARES
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. ‏
DIČ: החזרי מס, הגשות אחרות לרשויות המס, מסמכים מסחריים (חוזים מסחריים, חשבוניות, הזמנות וכו').

קפריסין

קפריסין פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםקוד זיהוי לצורכי מס
(Tax Identification Code — T.I.N).
ביוונית: Κωδικός Ταυτότητας Φορολογούμενου.
קוד זיהוי לצורכי מס
(Tax Identification Code — T.I.N).
ביוונית: Κωδικός Ταυτότητας Φορολογούμενου
תבנית ספרות + אות אחת8 ספרות + אות אחת
היכן למצוא אותו 
 • מסמכים רשמיים לדיווח הכנסות / טפסים / הערכות מס;
 • תעודת קוד הזיהוי לצורכי מס המונפקת על-ידי מחלקת המס לבקשת משלם המסים.
תוכלו למצוא את מזהה ה-TIN שלכם בתעודת TIN שהונפקה על-ידי מחלקת המס לבקשת משלם המסים

קרואטיה

קרואטיה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםOsobni identifikacijski broj (OIB)Osobni identifikacijski broj (OIB)
תבנית11 ספרות11 ספרות
היכן למצוא אותו מספר הזיהוי האישי מופיע על-גבי תעודת המספר הזיהוי האישי, מסמך מזהה אישי המונפק החל מ-10 ביוני 2013, רישיון נהיגה המונפק החל מ-1 ביולי 2013, דרכונים ביומטריים המונפקים החל מ-30 ביוני 2009, כרטיס בריאות וכל דוח או מסמך אחר בנושא מס, הליכים אדמיניסטרטיביים ופעולות תשלום.

מסמכים אחרים:
 • Potvrda o OIB-u (תעודת מספר זיהוי אישי);
 • Prijava poreza na dohodak (דוח לצורכי מס הכנסה).
עבור בתי עסק, ניתן למצוא אותם על-גבי חשבוניות, מסמכי רישום חברה, תעודות וכן הלאה.

בעלי מספר נדרשים להשתמש במספר הזיהוי האישי שהוקצה להם:
 • בכל בקשה, הצהרה או מסמך אחר שבאמצעותו הם מקיימים תקשורת עם הגורמים שעושים שימוש במספר;
 • במסמכים המשמשים אותם לצורך פעילותם העסקית (חשבוניות, תעודות ומסמכים דומים) וכן;
 • בפעולות עסקיות וטרנזקציות תשלום המתבצעות באופן אלקטרוני.

רומניה

רומניה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםמספר זיהוי אישי (CNP)מספר רישום ייחודי (CUI)
תבנית13 ספרות2 עד 10 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים הרשמיים הבאים (המשמשים לצורכי זיהוי):
 • תעודה לרישום מס
  (Certificate for Tax Registration);
 • דרכון
  (Pasaport);
 • דרכון אלקטרוני
  (Pasaport electronic);
 • תעודת זהות
  (Carte de Identitate);
 • תעודת זהות לתושב קבע
  (Permanent Residence Identity Card)
  עבור אזרחי האיחוד האירופי;
 • תעודת זהות זמנית (או לטווח ארוך) עבור תושבים שאינם אזרחי האיחוד האירופי;
 • רישיון נהיגה
  (Permis de conducere).
תעודת התאגדות:

המשרד מנפיק עותק או עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות שבו מצוין שהחברה מאוגדת בהתאם לחוק החברות וכן:
 • שם החברה;
 • תאריך התאגדות;
 • מספר החברה;
 • חוק החברות;
 • תעודת ההתאגדות מהווה הוכחה להקמת החברה.
 • ניתן לקבל עותק, עותק נאמן למקור או עם חותמת אפוסטיל.


בנוסף, ניתן למצוא את מזהה ה-TIN בעזרת הקישור הבא, לשם כך יש לציין את שם העסק https://www.orsr.sk/search_subjekt.asp?lan=en.

שוודיה

שוודיה פרטים (כולל בעלים יחידים) ישויות משפטיות 
שםSkatteregistreringsnummerמספר רישום עסק,
Organisations- nummer,
מספר רישום חברה,
מספר ארגון
תבנית10 ספרות10 ספרות
היכן למצוא אותו מזהי TIN מופיעים על-גבי המסמכים המזהים הרשמיים הבאים:
 • דרכון
  (Europeiska Unionen Sverige Pass);
 • תעודת זהות
  (Nationellt Id-Kort/
  National identity card/
  Carte nationale d'identité);
 • רישיון נהיגה
  (Körkort Sverige);
 • תעודה מזהה אחרת
  (IDENTITETSKORT)
מזהה TIN מוקצה באופן אוטומטי לכל ישות משפטית עם מעמד של תושבות בשוודיה.

ניתן למצוא את מזהה ה-TIN בעזרת הקישור הבא, לשם כך יש לציין את שם העסק או מספר הרישום
https://foretagsinfo.bolagsverket.se/sok-foretagsinformation-web/foretag

אם אין לכם מזהה TIN מסיבה כלשהי, ייתכן שתוכלו להגיש בקשה לקבלת TIN. למידע נוסף בנושא הגשת בקשה ל-TIN, פנו לרשויות המס המקומיות או ליועץ מס.

אם עליכם לספק TIN אך אין באפשרותכם לעשות זאת, ייתכן שיוטלו עיכובי תשלום או הגבלות על הרשאות המכירה בחשבון שלכם.

עצה:

לתשומת לבכם, ה-TIN שונה ממספר הזיהוי לצורכי מע"מ. בסעיף לעיל מופיע מידע שיסייע לכם למצוא את ה-TIN שלכם.

דברים שהמוכרים צריכים לדעת

eBay תשתף את הנתונים שלכם עם רשויות המס כאשר, במהלך שנה קלנדרית, המכירות שלכם יגיעו ל-€2,000 או יותר, או תשלימו 30 מכירות. eBay תיידע אתכם כאשר תגיעו לערכים אלה. ערכים אלה קשורים רק לחובתה של eBay לדווח את הנתונים שלכם. הם אינם משפיעים על חבות המס שלכם ואין פירושם בהכרח שעליכם לשלם מסים על הסכומים המדווחים. האם עליכם לשלם מסים וסוגי המסים שעליכם לשלם עבור המכירות ב-eBay תלויים בפעילות המכירות הכוללת שלכם, שאינה מוגבלת ל-eBay בלבד.

היותכם סוחרים פרטיים או מסחריים אינה תלויה בהגעה לערכים הנקובים ב-DAC7/PStTG, שעל בסיסם eBay מחויבת לדווח את הנתונים שלכם. התשובה לשאלה אם אתם פועלים באופן מסחרי או אם פעילות המכירות שלכם חייבת במס תלויה בפעילות המכירות שלכם בכללותה. אם אינכם בטוחים אם פעילות המכירות שלכם ב-eBay נחשבת לפרטית או מסחרית, או אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע לחבויות המס שלכם, פנו ליועץ מס.

למידע נוסף ולתשובות לשאלות נפוצות בנושא DAC7/PStTG עברו אל Seller Centre (המרכז למוכרים).

סיכום

אם אתם מוכרים המתגוררים באיחוד האירופי והיקף המכירות שלכם בשנה קלנדרית עולה על €2,000 או שהשלמתם 30 עסקאות בתקופה זו, eBay מחויבת לדווח מידע מסוים לרשויות המס הרלוונטיות בכפוף ל-DAC7/PStTG. הזינו את מספר הזיהוי שלכם לצורכי מס (TIN) כשתתבקשו לעשות זאת. DAC7/PStTG אינו משפיע על חבויות המס הקיימות שלכם ואינו יוצר עבורכם חבויות חדשות. לקבלת מידע על חבויות המס שלכם, פנו ליועץ מס.