he

כיצד להגדיר שני כללי החזרה בסיסיים

עברו אל Returns preferences (העדפות החזרה).

להלן הטופס Create basic return rules (יצירת כללי החזרה בסיסיים).

כאן תוכלו להגדיר שני כללים:

תוכלו ליצור ולהחיל את שני הכללים, או אחד בלבד.

02-e.jpg

שינויים במדיניות ההחזרים יחולו אוטומטי על כל בקשות ההחזר בעתיד, אך לא ישפיעו על החזרים שכבר בוצעו.

זה היה מעניין עבורך?