he

כיצד להגדיר את הכלל המתקדם Approve a Return Automatically (אישור החזרה באופן אוטומטי)

לאחר שתגדירו כלל זה ותחילו אותו, האישור להחזרת הפריט יישלח אל הקונה באופן אוטומטי.

בשדה Select a return shipping address (בחירת כתובת למשלוח החזרה), בחרו מהתפריט הנפתח להיכן הקונה יוכל להחזיר את הפריט. בתפריט הנפתח יוצגו כל הכתובות שרשומות בחשבון שלכם.

כאן תוכלו גם לאפשר לקונה לשמור אצלו את הפריט, על-ידי סימון (✔) התיבה המתאימה. זוהי אפשרות מומלצת אם עלויות משלוח ההחזרה גבוהות מהערך של הפריט.

19-r.jpg


אם הכתובת להחזרה לא הוגדרה עדיין, לחצו על Change (שינוי).

בטופס שייפתח, מלאו את הכתובת שאליה תרצו שהפריטים יוחזרו. כאן תוכלו גם להגדיר כתובת זו ככתובת הראשית, על-ידי סימון (✔) התיבה המתאימה. לחצו על Save (שמירה).

17-r.jpg

18-r.jpg