he

כיצד להגדיר את הכלל המתקדם "הסכמה להחלפת הפריט באופן אוטומטי"

לאחר שתגדירו כלל זה ותחילו אותו, האישור להחלפת הפריט יישלח אל הקונה באופן אוטומטי.

בשדה Select a return shipping address (בחירת כתובת למשלוח החזרה), בחרו מהתפריט הנפתח להיכן הקונה יוכל להחזיר את הפריט. בתפריט הנפתח יוצגו כל הכתובות שרשומות בחשבון שלכם.

כאן תוכלו גם לאפשר לקונה לשמור אצלו את הפריט, על-ידי סימון (✔) התיבה המתאימה. זוהי אפשרות מומלצת אם עלויות משלוח ההחזרה גבוהות מהערך של הפריט.

16-e.jpg


אם הכתובת להחזרה לא הוגדרה עדיין, לחצו על Change (שינוי).

בטופס שייפתח, מלאו את הכתובת שאליה תרצו שהפריטים יוחזרו. כאן תוכלו גם להגדיר כתובת זו ככתובת הראשית, על-ידי סימון (✔) התיבה המתאימה. לחצו על Save (שמירה).

17-e.jpg

18-e.jpg


בשדה If the total refund is (אם סכום ההחזר הכולל הוא), הזינו את הסכום (בדולר אמריקאי) שאתם מוכנים להחזיר באופן אוטומטי.

09-e (1).jpg


בשדה The return reason is (סיבת ההחזרה היא), סמנו את התיבות לצד הסיבות שעבורן כלל זה יחול. ניתן לבחור אפשרות אחת, כמה אפשרויות או את כולן. השתמשו בלחצנים Select all (בחירת הכל) ו-Clear all (מחיקת הכל) כדי לסמן או להסיר את הסימון של כל אפשרויות ההחזר.

10-e.jpg

במקטע The item is in a list you created (הפריט נמצא ברשימה שיצרתם), תוכלו ליצור רשימת פריטים משלכם שעליה הכלל הזה יחול. לשם כך:

  • הזינו את שם הרשימה בשדה Name this item list (מתן שם לרשימת פריטים זו) ולחצו על Create list (יצירת רשימה).

11-e.jpg

  • בטופס Create a list (יצירת רשימה) שייפתח, תוכלו להוסיף פריטים מהמלאי שלכם, לפי מספר או שם. הגדרה זו נוחה במיוחד למוכרים שברשותם מגוון נרחב של פריטים. לאחר מכן, לחצו על Done (סיום).

12-e.jpg

במקטע The item is in these categories (הפריט נמצא בקטגוריות אלה), תוכלו לבחור קטגוריות פריטים ספציפיות שעליהן הכלל הזה יחול. לשם כך, לחצו על Select categories (בחירת קטגוריות) וציינו את הקטגוריות הנדרשות. כדי לבחור מספר קטגוריות, לחצו על מקש Ctrl במקלדת. לאחר מכן, לחצו על Save (שמירה).

13-1-e.jpg

13-2-e.jpg

הגדרת הטופס האחרונה תאפשר לכם להחיל כלל זה על כל הפריטים עם Guaranteed Delivery (התחייבות למועד מסירה). לשם כך, סמנו את התיבה (✔) שלצד האפשרות.

14-e.jpg

הטופס מוכן. כל שעליכם לעשות כעת הוא להעניק לכלל שם על-ידי הקלדת השם בשדה המתאים. לאחר מכן, לחצו על Save and turn on (לשמור ולשלוח). הכלל מופעל.

15-e.jpg

שימו לב שהאפשרות Creating your own Advanced Return Rules (יצירת כללי החזרה מתקדמים משלכם) מבטלת את שני הכללים הבסיסיים, אם הגדרתם אותם. עם זאת, תוכלו להפעיל אחד מהם או את שניהם בכל עת, על-ידי סימון (✔) התיבה מחדש.