he

כיצד מוכרים יכולים לבטל הזמנה

המוכרים מחויבים להשלים את המכירה מול הקונה. עם זאת, אנו מבינים שיכולים להיות מצבים מסוימים שבהם צריך לבטל את ההזמנה.

תוכלו לבחור בלחצן להלן כדי לבטל הזמנה. אחרי שתבטלו, אנו נודיע לקונה ואם הוא כבר שילם, הוא יקבל החזר כספי.

ביטול הזמנה ב-Seller Hub או ב-Sold ב-My eBay

ב-Seller Hub (המרכז למוכרים), עברו אל Orders (הזמנות).

1. sellerhub orders.jpg


ב-My eBay (eBay שלי), עברו אל Sold (נמכרו).

2. myebay sold.jpg

  1. מצאו את ההזמנה שתרצו לבטל.
  2. בחלק More actions (פעולות נוספות), בחרו Cancel this order (ביטול הזמנה זו).
  3. בחרו סיבה לביטול, ולאחר מכן בחרו Continue to finish (המשיכו לסיום). קוד הסיבה לביטול הזמנה משום שהקונה לא שילם יהיה זמין כאשר ההזמנה תעמוד בתנאי הזכאות.

ניתן לבטל הזמנה עד 30 יום לאחר המכירה, גם אם הקונה כבר שילם.

מה אם הקונה מבקש לבטל את ההזמנה?

אם תקבלו מ-eBay הודעה שהקונה ביקש לבטל את ההזמנה, יעמדו לרשותכם שלושה ימים לאשר את הבקשה או לדחות אותה.

אם הקונה ישלח לכם הודעה עם בקשה לבטל את ההזמנה, תוכלו לבטל אותה מתוך Seller Hub או מהחלק Sold ב-My eBay בהתאם להוראות המופיעות לעיל.

מה קורה אחרי ביטול הזמנה?

כשתבטלו הזמנה, החזר כספי מלא יופק באופן אוטומטי. לאחר שהקונה יקבל את ההחזר הכספי, ייתכן שתהיו זכאים לקבל זיכוי עבור העמלה, בהתאם למדיניות eBay בנושא זיכויי עמלות.

הפריט שלכם יועלה מחדש למכירה באופן אוטומטי, אלא אם תבחרו לא להעלות מחדש. אם לא תרצו להעלות את הפריט מחדש, הסירו את סימון התיבה Relist item after cancellation (העלאת הפריט מחדש אחרי ביטול) כאשר תבטלו את ההזמנה.

אם תבטלו את ההזמנה משום שהקונה לא שילם, כל המשוב שהקונה השאיר יימחק ולא ישפיע על הסטנדרטים למוכר שלכם.

אם יש בעיה עם ההחזר הכספי

אם יש בעיה עם ההחזר הכספי, eBay תשלח לכם הודעה באופן מיידי. eBay גם תבקש שתנסו להפיק אותו פעם נוספת, באמצעות הלחצן Retry refund (ניסיון חוזר להפקת החזר כספי) שבתוך ההודעה. אם עדיין לא תצליחו להפיק החזר כספי, נסו לבחור שיטת תשלום אחרת כדי לממן אותו.

אם הקונה לא יקבל את ההחזר הכספי תוך 10 ממועד קבלת התשלום על-ידכם, הוא יוכל לדווח שהפריט לא התקבל או שהוא לא קיבל החזר כספי באמצעות ההתחייבות של eBay להחזרת הכסף. אם ייפתח מקרה באמצעות ההתחייבות של eBay להחזרת הכסף, תוכלו לספק לקונה החזר כספי דרך מקרה זה.

אם תבטלו הזמנה, הדבר עלול להיחשב לפגם בעסקה ולהשפיע על רמת ביצועי המוכר שלכם.

זה היה מעניין עבורך?