he

מה לעשות אם קונה לא שילם עבור הפריט

לפי כללי eBay, על הקונים לשלם עבור הפריט תוך ארבעה ימים ממועד הרכישה או הזכייה במכירה פומבית. אך לפעמים במהלך מכירה ב-eBay, התשלום לא מתקבל באופן מיידי. לדוגמה, הקונה מגיש למוכר את ההצעה הטובה ביותר, המוכר מסכים ואז הקונה מפסיק להגיב להודעות. במצבים כאלה, המוכר יכול לשלוח לו חשבונית לתזכורת, או לבטל את ההזמנה.

המוכרים לא צריכים יותר לפתוח מחלוקת כדי להזכיר לקונה שעליו לשלם עבור ההזמנה. הביטול של הזמנות שלא שולמו מתבצע כעת מהר יותר.

אם יש לכם מחלוקות פתוחות מסוג 'הקונה לא שילם', תוכלו להשלים אותן תוך 36 יום מתאריך הפתיחה. אם לא תסגרו את המחלוקת תוך 36 יום, eBay תסגור אותה עבורכם. במקרה זה, לא תוכלו לקבל החזר של עמלת המכירה, והעסקה שלא שולמה לא תופיע בחשבון של הקונה.

כיצד לשלוח חשבונית לקונה

אם הקונה לא שילם עבור המכירה הפומבית שבה הוא זכה, eBay תזכיר לו את הרכישה לאחר ארבעה ימים. תוכלו גם לשלוח לקונה חשבונית תוך 30 יום מתאריך הרכישה.

  1. מצאו את הפריט תחת Sold items (פריטים שנמכרו) ב-My eBay.
  2. לחצו על More actions (אפשרויות נוספות).
  3. בחרו Send invoice (שליחת חשבונית).

כדי למצוא את החשבונית, על הקונה:

  • לפתוח את My eBay > Purchase history > Unpaid invoices‎ (eBay שלי > היסטוריית רכישות > חשבוניות שלא שולמו).

או:

  • בדף של הפריט, ללחוץ על View order details (הצגת פרטי ההזמנה) כדי לעיין בסכומי ההזמנה המתוקנת.

כיצד לבטל הזמנה שלא שולמה

אם, לאחר קבלת ההזמנה, הלקוח עדיין לא שילם, ניתן לבטל את ההזמנה ארבעה ימים קלנדריים לאחר הרכישה. תוכלו גם לשלוח הצעה למגיש ההצעה הגבוהה ביותר הבאה במכירה הפומבית.

לחצו על Cancel order (ביטול הזמנה) ובחרו באפשרות Buyer hasn't paid (הלקוח לא שילם) מהתפריט הנפתח. הפריט שלכם יועלה למכירה באופן אוטומטי, והביקורת של הקונה תוסר.

אל תבטלו הזמנה שכבר שולמה. אחרת, ייתכן שהחשבון שלכם ייחסם.

כיצד להגדיר ביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו.

ניתן להפעיל את ההגדרה לביטול אוטומטי של הזמנות שלא שולמו ארבעה ימים מראש. יוסרו גם כל הביקורות שהשאירו קונים של פריט שלא שולם.

ב-My eBay, בחרו בתפריט Seller Account (חשבון מוכר). עברו אל Selling Preferences (העדפות מכירה) ובחרו Edit (עריכה) ליד Preferences for items awaiting payment (העדפות עבור פריטים הממתינים לתשלום).

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.36.27.png

הפעילו את הביטול האוטומטי של עסקאות הכוללות פריטים שלא שולמו. אם תרצו, תוכלו גם להגדיר העלאה מחדש של הפריטים למכירה.

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.39.19.png

במיקום זה, אם תרצו, תוכלו להגדיר החרגות - הזינו את השמות של משתמשים שההזמנות שלהם לא יבוטלו באופן אוטומטי. אלה יכולים להיות קונים שאתם סומכים עליהם ומוכנים לאפשר להם תשלום דחוי.

Снимок экрана 2021-11-11 в 16.42.09.png

כשתסיימו לקבוע את ההגדרות, לחצו על Save (שמירה).

תוכלו גם להסתיר את הפריטים שלכם ממשתמשים שכבר ביטלו בעבר רכישות שלא שולמו.

זה היה מעניין עבורך?