he

מוכרים בדירוג גבוה (Top Rated Seller)

תוכלו להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה (eBay Top Rated Seller) באתרים ebay.com‏, ebay.co.uk‏, ebay.ie‏, ebay.de‏, ebay.at ו-ebay.ch (השווקים הפועלים בארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ, וכן בשווקים שמחוץ לאזורים אלה) בהתאם להיסטוריית המכירות שלכם ובכפוף לעמידה בסטנדרטים האזוריים בנוגע לביצועים.

תוכניות אזוריות של סטנדרטים לביצועי מוכרים

אם אתם מוכרים באתרי eBay אחרים או מציעים משלוח בינלאומי, הביצועים שלכם נמדדים ביחס לסטנדרטים של האזור שאליו אתם מוכרים את הפריט. ל-eBay יש ארבע תוכניות אזוריות של סטנדרטים לביצועים:

 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בארה"ב קובעת את המעמד שלכם באתר ebay.com. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לארה"ב.
 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בממלכה המאוחדת קובעת את המעמד שלכם באתרים ebay.co.uk ו-ebay.ie. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לממלכה המאוחדת ולאירלנד.
 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בגרמניה קובעת את המעמד שלכם באתרים ebay.de‏, ebay.at ו-ebay.ch. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לגרמניה, אוסטריה ושווייץ.
 • תוכנית הסטנדרטים הגלובלית קובעת את המעמד שלכם אם אתם מוכרים באחד השווקים שפועלים מחוץ לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו ברחבי העולם, מלבד אלה שנשלחו לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ.

כיצד להפוך למוכרי eBay בינלאומיים בדירוג גבוה (Global eBay Top Rated Seller), בשווקים הפועלים מחוץ לארצות הברית, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ)?

כדי להפוך למוכרי eBay בין־לאומיים בדירוג גבוה, בשווקים הפועלים מחוץ לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ), נדרש חשבון מוכר eBay‏ (eBay seller account) שהיה פעיל במשך 90 יום לפחות.

ביצועי המוכר שלכם צריכים לעמוד בדרישות הבאות:

 • 100 עסקאות או יותר במהלך 12 החודשים האחרונים מול קונים בכל רחבי העולם, מלבד הארצות האמורות לעיל
 • שיעור פגמים (defect rate) של 0.5% או פחות (עסקאות שבוטלו בשל חוסר במלאי או עסקאות עם מקרה שבוטל ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר)
 • שיעור משלוחים באיחור (late shipment rate) של 5% או פחות
 • מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר בשיעור של 0.3% או פחות
 • רמת עילית (PowerSeller)*
* מוכרים ברמת PowerSeller הם מוכרי eBay שביצועי המוכר שלהם ב-eBay עומדים בדרישות הבאות:
1. 100 עסקאות או יותר ומכירות בסך $3,000 במהלך 12 החודשים האחרונים לקונים בארה"ב
2. משוב - חיובי ברמה של יותר מ-98%

כיצד להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה (eBay Top Rated Seller) בארה"ב?

כדי להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה בשוק של ארה"ב, נדרש חשבון מוכר eBay שהיה פעיל במשך 90 יום לפחות.

ביצועי המוכר שלכם צריכים לעמוד בדרישות הבאות:

 • 100 עסקאות או יותר ומכירות בסך $1,000 במהלך 12 החודשים האחרונים לקונים בארה"ב
 • שיעור פגמים (defect rate) של 0.5% או פחות (עסקאות שבוטלו בשל חוסר במלאי או עסקאות עם מקרה שבוטל ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר)
 • שיעור משלוחים באיחור (late shipment rate) של 3% או פחות
 • מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר בשיעור של 0.3% או פחות

כיצד להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה (eBay Top Rated Seller) בממלכה המאוחדת ובאירלנד?

כדי להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה בשווקים של הממלכה המאוחדת ושל אירלנד, נדרש חשבון מוכר eBay עסקי (eBay business seller account) שהיה פעיל במשך 90 יום לפחות.

ביצועי המוכר שלכם צריכים לעמוד בדרישות הבאות:

 • 100 עסקאות או יותר ומכירות בסך £1,000 במהלך 12 החודשים האחרונים לקונים בממלכה המאוחדת ובאירלנד
 • שיעור פגמים (defect rate) של 0.5% או פחות (עסקאות שבוטלו בשל חוסר במלאי או עסקאות עם מקרה שבוטל ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר)
 • שיעור משלוחים באיחור (late shipment rate) של 3% או פחות
 • מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר בשיעור של 0.3% או פחות

כיצד להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה (eBay Top Rated Seller) בגרמניה, באוסטריה ובשווייץ?

כדי להפוך למוכרי eBay בדירוג גבוה בשווקים של גרמניה, אוסטריה ושווייץ, נדרש חשבון מוכר eBay עסקי (eBay business seller account)** שהיה פעיל במשך 90 יום לפחות.

ביצועי המוכר שלכם צריכים לעמוד בדרישות הבאות:

 • 100 עסקאות או יותר ומכירות בסך €1,000 במהלך 12 החודשים האחרונים לקונים בגרמניה, באוסטריה ובשווייץ
 • שיעור פגמים (defect rate) של 0.5% או פחות (עסקאות שבוטלו בשל חוסר במלאי או עסקאות עם מקרה שבוטל ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר)
 • שיעור משלוחים באיחור (late shipment rate) של 3% או פחות
 • מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר בשיעור של 0.3% או פחות
** בהתאם למדיניות של אתר ebay.de, אם למוכר יש מינוי לחנות, המערכת מגדירה אותו כמוכר עסקי (business seller), ללא קשר לסוג החשבון.
זה היה מעניין עבורך?