he

סטנדרטים גלובליים לביצועי מוכרים

מוכרים בכל אתרי eBay נדרשים לעמוד באותם סטנדרטים מינימליים, כדי להבטיח באופן גלובלי שהמוכרים מגדירים את ציפיות הקונים וגם עומדים בהן, בכל רחבי העולם.

יש לנו ארבע תוכניות אזוריות של סטנדרטים לביצועים, עם סיפי מינימום שונים במקצת, והביצועים שלכם נמדדים ביחס לסטנדרטים של האזור שבו אתם מוכרים פריט. תוכלו לעקוב אחר הביצועים שלכם ביחס לסטנדרטים אלה דרך לוח הניהול למוכר (Seller Dashboard) שלכם.

כמוכרים, אנו מצפים מכם:

 • לפתור בעיות של לקוחות ללא עיכובים
 • לשלוח פריטים בזמן, במסגרת זמן הטיפול (handling time) שציינתם
 • לנהל מלאי ולהחזיק כמות מספקת של פריטים
 • לגבות דמי משלוח וטיפול (shipping and handling) סבירים
 • לציין את עלויות המשלוח (shipping costs) וזמן הטיפול ביחד עם הפריט
 • לעמוד במדיניות ההחזרות (return policy) שלכם
 • להשיב ללא עיכובים לשאלות של קונים
 • להיות מועילים, ידידותיים ומקצועיים בכל שלבי העסקה.
 • לוודא שהפריט יגיע לידי הקונה כפי שהוא מתואר בפריט

הסטנדרטים של eBay לביצועי מוכרים בינלאומיים

בהתאם לאתר eBay שבו תירשמו ולמדינה שאליה תשלחו את הפריטים, העסקה שלכם תהיה כפופה לאחת מארבע התוכניות של eBay לביצועי מוכרים בינלאומיים.

שימו לב: העסקאות נמדדות ביחס לסטנדרטים גלובליים או מקומיים, אך לא ביחס לשניהם בו-זמנית.

 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בארה"ב קובעת את המעמד שלכם באתר eBay.com. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לארה"ב.
 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בממלכה המאוחדת ובאירלנד קובעת את המעמד שלכם באתרים eBay.co.uk ו-eBay.ie. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לממלכה המאוחדת ולאירלנד.
 • תוכנית הסטנדרטים למוכרים בגרמניה קובעת את המעמד שלכם באתרים eBay.de‏, eBay.at ו-eBay.ch. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו לגרמניה, לאוסטריה ולשווייץ.
 • תוכנית הסטנדרטים הגלובלית קובעת את המעמד שלכם אם אתם מוכרים באחד השווקים שפועלים מחוץ לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו ברחבי העולם, מלבד אלה שנשלחו לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ.

תוכנית הסטנדרטים למוכרים בארה"ב

כאשר תירשמו ותעבדו באתר eBay.com, עבודתכם תוערך על בסיס עסקאות שנשלחו לארה"ב.

אם ביצעתם 400 עסקאות או יותר בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על התקופה של שלושה חודשים אלה. אם ביצעתם פחות מ-400 עסקאות בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על 12 החודשים האחרונים.

לפרטים המלאים של הסטנדרטים למוכרים בארה"ב, יש לקרוא את המדיניות המלאה שלנו.

הדרישות בנוגע לשיעור הפגמים בעסקאות

כדי לעמוד בסטנדרט המינימלי שלנו, לא יותר מ- 2% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. כדי לעמוד בדרישות הזכאות למעמד של מוכרים בדירוג גבוה (Top Rated Seller)לא יותר מ- 0.5% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. רק העסקאות שלכם עם קונים בארה"ב נחשבות לצורך דירוג ביצועי המוכר שלכם באתר eBay.com.

שיעור הפגמים לא ישפיע על מעמד ביצועי המוכר שלכם עד שיהיו לכם עסקאות עם לפחות 5 קונים שונים, או לפחות 4 קונים שונים עבור מעמד 'מוכר בדירוג גבוה', במהלך תקופת ההערכה שלכם.

מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר

יכולים להיות לכם עד 0.3% מקרים במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף (eBay Money Back Guarantee) והגנת הקנייה של PayPal (PayPal Purchase Protection) שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. הדרישה באחוזים נכנסת לתוקף אחרי שהחשבון חרג ממספר הפעמים המרבי, שהוא עד 2 פעמים.

מה יקרה אם לא תעמדו בסטנדרטים?

אם לא תעמדו בסטנדרטים המינימליים לביצועים בארה"ב:

 • המיקום שלכם בתוצאות החיפוש ירד;
 • ייתכן שיוטלו מגבלות על פעילות המכירה שלכם וייתכן שאף לא תוכלו למכור פריטים ב-eBay עד שהביצועים שלכם ישתפרו;
 • אם אתם מוכרים ברמת 'עילית' (PowerSeller), הדבר עלול להשפיע על המשך השתתפותכם בתוכנית;
 • אם יש לכם מינוי ברמת 'פרימיום' (Premium), 'עוגן' (Anchor) או 'ארגון' (Enterprise) של חנות eBay, והוערכתם 'מתחת לסטנדרט' (below standard) במשך 60 יום, ייתכן שנוריד את החנות שלכם לרמה הבסיסית (Basic).

אם החשבון שלכם לא עומד בסטנדרטים:

 • תצטרכו לפתור את כל הבעיות בחשבון לפני שתוכלו לקנות ולמכור באמצעות חשבונות אחרים
 • לא תוכלו להירשם לפתיחת חשבון חדש
 • לא תוכלו להשתמש בחשבון eBay כדי להימנע ממגבלות הקנייה והמכירה או מהשלכות אחרות של המדיניות
 • תשלמו אחוז גבוה יותר עבור עמלת המכירה (Final Value Fee).

תוכנית הסטנדרטים למוכרים בממלכה המאוחדת ובאירלנד

כאשר תירשמו ותעבדו באתרים eBay.co.uk ו-eBay.ie, עבודתכם תוערך על בסיס עסקאות שנשלחו לממלכה המאוחדת ולאירלנד.

אם ביצעתם 400 עסקאות או יותר שנשלחו לממלכה המאוחדת ולאירלנד בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על התקופה של שלושה חודשים אלה. אם ביצעתם פחות מ-400 עסקאות שנשלחו לממלכה המאוחדת ולאירלנד בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על 12 החודשים האחרונים.

הדרישות בנוגע לשיעור הפגמים בעסקאות

כדי לעמוד בסטנדרט המינימלי שלנו, לא יותר מ- 2% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. כדי לעמוד בדרישות הזכאות למעמד של מוכרים בדירוג גבוה (Top Rated Seller)לא יותר מ- 0.5% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. רק העסקאות שלכם עם קונים בממלכה המאוחדת ובאירלנד נחשבות לצורך דירוג ביצועי המוכר שלכם באתרים eBay.co.uk ו-eBay.ie.

שיעור הפגמים לא ישפיע על מעמד ביצועי המוכר שלכם עד שיהיו לכם עסקאות עם לפחות 5 קונים שונים, או לפחות 4 קונים שונים עבור מעמד 'מוכר בדירוג גבוה', במהלך תקופת ההערכה שלכם.

מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר

יכולים להיות לכם עד 0.3% מקרים במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף (eBay Money Back Guarantee) והגנת הקנייה של PayPal (PayPal Purchase Protection) שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. הדרישה באחוזים נכנסת לתוקף אחרי שהחשבון חרג ממספר הפעמים המרבי, שהוא עד 2 פעמים.

מה יקרה אם לא תעמדו בסטנדרטים?

אם לא תעמדו בסטנדרטים המינימליים לביצועים בממלכה המאוחדת ובאירלנד:

 • ייתכן שדירוג הפריטים שלכם בתוצאות החיפוש ירד;
 • ייתכן שתוגבלו ממכירת פריטים ב-eBay;
 • אם אתם מוכרים ברמת 'עילית' (PowerSeller), הדבר עלול להשפיע על המשך השתתפותכם בתוכניות אלה;
 • אם אתם מנויים לחנות 'עוגן' (Anchor) והצטרפתם למכירה בינלאומית, ייתכן שתעריפי ההטבה שלכם עבור מכירה בינלאומית יוסרו;
 • אם רמת המוכר שלכם היא 'מתחת לסטנדרט' (Below Standard), לא תוכלו להיות מנויים לחנות 'מובלטת' (Featured) או 'עוגן';
 • התשלום עבור המכירות שלכם בארה"ב, בקנדה ובממלכה המאוחדת עשוי להופיע במצב ממתין בחשבון PayPal שלכם במשך זמן מה, כדי לאפשר עמידה מוצלחת בהתחייבויות.

במקרים חמורים במיוחד, ייתכן שחשבונכם יושעה. במקרה כזה:

 • תצטרכו לפתור את כל הבעיות בחשבון לפני שתוכלו לקנות או למכור באמצעות חשבונות eBay אחרים;
 • לא תוכלו להירשם לפתיחת חשבון חדש;
 • לא תוכלו להשתמש בחשבון eBay קיים כדי להימנע ממגבלות המכירה או מהשלכות אחרות של המדיניות.

תוכנית הסטנדרטים למוכרים בגרמניה, באוסטריה ובשווייץ

כאשר תירשמו ותעבדו באתרים eBay.de‏, eBay.at ו-eBay.ch, עבודתכם תוערך על בסיס עסקאות שנשלחו לגרמניה, לאוסטריה ולשווייץ.

אם ביצעתם 400 עסקאות או יותר שנשלחו לגרמניה, לאוסטריה ולשווייץ בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על התקופה של שלושה חודשים אלה. אם ביצעתם פחות מ-400 עסקאות שנשלחו לגרמניה, לאוסטריה ולשווייץ בשלושת החודשים האחרונים, הערכת הביצועים שלכם מבוססת על 12 החודשים האחרונים.

הדרישות בנוגע לשיעור הפגמים בעסקאות

כדי לעמוד בסטנדרט המינימלי שלנו, לא יותר מ- 2% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. כדי לעמוד בדרישות הזכאות למעמד של מוכרים בדירוג גבוה (Top Rated Seller)לא יותר מ- 0.5% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. רק העסקאות שלכם עם קונים בגרמניה, אוסטריה ושוויץ נחשבות לצורך דירוג ביצועי המוכר שלכם באתרים eBay.de‏, eBay.at ו-eBay.ch.

שיעור הפגמים לא ישפיע על מעמד ביצועי המוכר שלכם עד שיהיו לכם עסקאות עם לפחות 4 קונים שונים, או לפחות 3 קונים שונים עבור מעמד 'מוכר בדירוג גבוה', במהלך תקופת ההערכה שלכם.

האחוז המרבי המותר של עסקאות שנשלחו באיחור הוא 9%. כדי להיות 'מוכרים בדירוג גבוה', לא יותר מ- 3% מהעסקאות שלכם יכולות להישלח באיחור. שיעור המשלוחים באיחור נכנס לתוקף אחרי שהחשבון חרג מהמספר המרבי של עסקאות שנשלחו באיחור, שהוא עד 7 וכן 5 עסקאות, בהתאמה.

מסירות באיחור לא ייכללו יותר בחישוב המדד של שיעור המסירות שלכם באיחור, בתנאי שתודיעו לנו שהפריט נשלח בזמן ותפתרו מול הקונה כל בעיה שתתעורר.

אנו נסיר את המשוב הניטרלי או השלילי שנגרם כתוצאה מעיכובים במסירה, שהתקבל מקונים בשווקים מתעוררים.

הארצות הבאות מסווגות כשווקים מתעוררים באזור הגלובלי שלנו

 • אפגניסטן,
 • אלבניה,
 • אלג'יריה,
 • סמואה האמריקאית,
 • אנגולה,
 • אנגווילה,
 • ארגנטינה,
 • ארמניה,
 • הרפובליקה של אזרבייג'ן,
 • בנגלדש,
 • בלרוס,
 • בליז,
 • בנין,
 • בהוטאן,
 • בוליביה,
 • בוטסואנה,
 • ברזיל,
 • בולגריה,
 • בורקינה פאסו,
 • בורונדי,
 • קמבודיה,
 • קמרון,
 • איי קייפ ורדה,
 • הרפובליקה המרכז-אפריקאית,
 • צ'אד,
 • צ'ילה,
 • סין,
 • קולומביה,
 • איי קומורו,
 • (הרפובליקה הדמוקרטית של) קונגו,
 • (הרפובליקה של) קונגו,
 • איי קוק,
 • קוסטה ריקה,
 • חוף השנהב,
 • ג'יבוטי,
 • דומיניקה,
 • הרפובליקה הדומיניקנית,
 • אקוודור,
 • מצרים,
 • אל סלבדור,
 • גינאה המשוונית,
 • אריתראה,
 • אתיופיה,
 • איי פוקלנד (איי מלווינס),
 • פיג'י,
 • גיאנה הצרפתית,
 • רפובליקת גבון,
 • גמביה,
 • גאורגיה,
 • גאנה,
 • גרינלנד,
 • גואטמלה,
 • גינאה,
 • גינאה-ביסאו,
 • גויאנה,
 • האיטי,
 • הונדורס,
 • אינדונזיה,
 • איראן,
 • עיראק,
 • ג'מייקה,
 • יאן מאיין,
 • ירדן,
 • קזחסטן,
 • קניה,
 • קיריבטי,
 • קירגיסטן,
 • לאוס,
 • לבנון (דרום),
 • לסותו,
 • מקאו,
 • מדגסקר,
 • מלאווי,
 • האיים המלדיביים,
 • מאלי,
 • איי מרשל,
 • מאוריטניה,
 • מאוריציוס,
 • מאיוט,
 • מקסיקו,
 • מיקרונזיה,
 • מולדובה,
 • מונגוליה,
 • מונטנגרו,
 • מונטסראט,
 • מרוקו,
 • מוזמביק,
 • נמיביה,
 • נאורו,
 • נפאל,
 • ניקרגואה,
 • ניז'ר,
 • ניגריה,
 • ניואה,
 • פקיסטן,
 • פלאו,
 • פנמה,
 • פפואה גינאה החדשה,
 • פרגוואי,
 • פרו,
 • רומניה,
 • הפדרציה הרוסית,
 • רואנדה,
 • סנט הלנה,
 • סנט פייר ומישלון,
 • סנגל,
 • איי סיישל,
 • סיירה ליאונה,
 • איי שלמה,
 • סומליה,
 • סרי לנקה,
 • סורינם,
 • סבאלברד,
 • סווזילנד,
 • טג'יקיסטן,
 • טנזניה,
 • תאילנד,
 • טוגו,
 • טונגה,
 • תוניסיה,
 • טורקיה,
 • טורקמניסטן,
 • טובאלו,
 • אוגנדה,
 • אוקראינה,
 • אורוגוואי,
 • אוזבקיסטן,
 • ונואטו,
 • וייטנאם,
 • ואליס ופוטונה,
 • סהרה המערבית,
 • מערב סמואה,
 • תימן,
 • זמביה,
 • זימבבווה.

מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר

יכולים להיות לכם עד 0.3% מקרים במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף (eBay Money Back Guarantee) והגנת הקנייה של PayPal (PayPal Purchase Protection) שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר במהלך תקופת ההערכה האחרונה.

מה יקרה אם לא תעמדו בסטנדרטים?

אם לא תעמדו בסטנדרטים המינימליים לביצועים בגרמניה, באוסטריה ובשווייץ:

 • ייתכן שדירוג הפריטים שלכם בתוצאות החיפוש ירד;
 • ייתכן שיוטלו מגבלות על פעילות המכירה שלכם וייתכן שאף לא תוכלו למכור פריטים ב-eBay עד שהביצועים שלכם ישתפרו;
 • ייתכן שתאבדו את מעמדכם כ'מוכר בדירוג גבוה';
 • אם רמת המוכר שלכם תרד אל 'מתחת לסטנדרט' ותישאר ברמה זו במשך 60 יום, המינוי שלכם לחנות ברמת 'שיא' (Top) או 'פרימיום' (Premium) ישתנה ל'סטנדרטי' (Standard). המשמעות היא שייתכן שתעריפי ההטבה שלכם עבור מכירה בינלאומית יוסרו;
 • התשלום עבור המכירות שלכם בארה"ב, בקנדה ובממלכה המאוחדת עשוי להופיע במצב ממתין בחשבון PayPal שלכם במשך זמן מה, כדי לאפשר עמידה מוצלחת בהתחייבויות.

במקרים חמורים במיוחד, ייתכן שחשבונכם יושעה. במקרה כזה:

 • תצטרכו לפתור את כל הבעיות בחשבון לפני שתוכלו לקנות או למכור באמצעות חשבונות eBay אחרים;
 • לא תוכלו להירשם לפתיחת חשבון חדש;
 • לא תוכלו להשתמש בחשבון eBay קיים כדי להימנע ממגבלות המכירה או מהשלכות אחרות של המדיניות.

סטנדרטים גלובליים לביצועי מוכרים (בשווקים מחוץ לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ)

תוכנית הסטנדרטים הגלובלית קובעת את המעמד שלכם אם אתם מוכרים באחד השווקים שפועלים מחוץ לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ. ההערכה מתבצעת על בסיס עסקאות שנשלחו ברחבי העולם, מלבד אלה שנשלחו לארה"ב, הממלכה המאוחדת, אירלנד, גרמניה, אוסטריה ושווייץ.

הדרישות בנוגע לשיעור הפגמים בעסקאות

כדי לעמוד בסטנדרט המינימלי שלנו, לא יותר מ- 2% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. כדי לעמוד בדרישות הזכאות למעמד של מוכרים בדירוג גבוה (Top Rated Seller)לא יותר מ- 0.5% מהעסקאות שלכם יכולות לכלול פגם אחד או יותר במהלך תקופת ההערכה האחרונה.

שיעור הפגמים לא ישפיע על מעמד ביצועי המוכר שלכם עד שיהיו לכם עסקאות עם לפחות 5 קונים שונים, או לפחות 4 קונים שונים עבור מעמד 'מוכר בדירוג גבוה', במהלך תקופת ההערכה שלכם.

השיעור המרבי המותר של משלוחים באיחור הוא 10%. כדי להיות 'מוכרים בדירוג גבוה', לא יותר מ- 5% מהעסקאות שלכם יכולות להישלח באיחור.

מקרים שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר

יכולים להיות לכם עד 0.3% מקרים במסגרת האחריות של eBay להחזרת הכסף (eBay Money Back Guarantee) והגנת הקנייה של PayPal (PayPal Purchase Protection) שנסגרו ללא יישוב המחלוקת על-ידי המוכר במהלך תקופת ההערכה האחרונה. הדרישה באחוזים נכנסת לתוקף אחרי שהחשבון חרג ממספר הפעמים המרבי, שהוא עד 2 פעמים.

מה יקרה אם לא תעמדו בסטנדרטים?

אם לא תעמדו בסטנדרטים המינימליים הגלובליים לביצועים:

המיקום שלכם בתוצאות החיפוש ירד;

ייתכן שיוטלו הגבלות על פעילות המכירה הבינלאומית שלכם, עד שהדירוגים שלכם ישתפרו;

אם הביצועים שלכם יהיו נמוכים במידה משמעותית מדרישות המינימום, ייתכן שגם נגביל את מכירת הפריטים שלכם ב-eBay מחוץ לשוק המקומי שלכם.

אם יש לכם מינוי ברמת 'פרימיום' (Premium), 'עוגן' (Anchor) או 'ארגון' (Enterprise) של חנות eBay, והוערכתם 'מתחת לסטנדרט' (below standard) במשך 60 יום, ייתכן שנוריד את החנות שלכם לרמה הבסיסית (Basic).

אם החשבון שלכם לא עומד בסטנדרטים:

 • תצטרכו לפתור את כל הבעיות בחשבון לפני שתוכלו לקנות ולמכור באמצעות חשבונות אחרים;
 • לא תוכלו להירשם לפתיחת חשבון חדש;
 • לא תוכלו להשתמש בחשבון eBay קיים כדי להימנע ממגבלות הקנייה והמכירה או מהשלכות אחרות של המדיניות;
 • תשלמו אחוז גבוה יותר עבורעמלות מכירה.