he

רמות מוכר (Seller Levels) ב-eBay

eBay פועלת כדי לספק לקונים שירות לקוחות מעולה. לשם כך, eBay קבעה סטנדרטים מינימליים לביצועי המוכרים. על בסיס הדירוג שלכם ביחס לסטנדרטים שלנו, תסווגו באחת הרמות של ביצועי מוכר (seller performance).

כיצד מתבצעת ההקצאה של רמת המוכר ב-eBay?

סרטון באנגלית. משך זמן – 7:26

רמת ביצועי המוכר שלכם מחושבת על בסיס שלושת המדדים המרכזיים של ביצועי המוכר:

מספר ביטולי העסקאות ביוזמת המוכר (שיעור הפגמים בעסקאות - Transaction Defect Rate). שיעור הפגמים בעסקאות הוא האחוז מכלל העסקאות שלכם שבוטלו בשל מחסור במלאי או העסקאות עם מקרה ללא פתרון מצד המוכר. לכן, הקפידו לנהל את המלאי שלכם בקפידה.

 1. מספר המקרים שנסגרו ללא פתרון מצד המוכר. מקרה ללא פתרון מצד המוכר הוא כל מקרה שבו המוכר לא הגיב לבעיה של הקונה או לא פתר אותה לפני שהיא הוסלמה. כל מקרה או החזרה שייקבע שלא התרחשו באשמת המוכר לא ייכללו בדירוג הביצועים שלכם.
 2. מספר המשלוחים שהגיעו באיחור (שיעור המשלוחים באיחור - Late Shipment Rate). שיעורי המשלוחים באיחור נקבעים על בסיס מספר העסקאות ששלחתם אחרי זמן הטיפול (handling time) שמצוין בפריט שלכם, או שלא הגיעו עד לתאריך המסירה המשוער (estimated delivery date).
 3. רמת ביצועי המוכר שלכם מחושבת לפי מדדים ספציפיים של ביצועי מוכר, המתעדכנים על בסיס יום-יומי.

eBay מבצעת הערכה של ביצועי המוכר שלכם ב-20 בכל חודש, על סמך היסטוריית המכירות ואיכות השירות שאתם מספקים לקונים. אין צורך לספק מסמכים לצורך ההערכה.

אם למוכר היו 400 עסקאות או יותר בשלושת החודשים האחרונים, הערכת ביצועי המוכר מבוססת על התקופה של שלושה חודשים אלה.

אם למוכר היו פחות מ-400 עסקאות בשלושת החודשים האחרונים, הערכת ביצועי המוכר מבוססת על 12 החודשים האחרונים.

מהן רמות המוכר ב-eBay?

מוכרי eBay מסווגים לאחת מרמות המוכר הבאות:

 • מתחת לסנטנדרט (Below Standard): אינכם עומדים באחת או יותר מדרישות המינימום שלנו בנוגע לאיכות של שירות הלקוחות.
 • מעל הסטנדרט (Above Standard): אתם עומדים בסטנדרט המינימלי שלנו למוכרים, ומטפלים היטב בלקוחות שלכם.
 • דירוג גבוה (Top Rated) וכן דירוג גבוה פלוס (Top Rated Plus): אתם נמנים עם המוכרים המוצלחים ביותר ב-eBay, מספקים שירות לקוחות באיכות מעולה ועומדים בדרישות המינימום בנוגע למכירות של רמת 'מוכרים בדירוג גבוה' (Top Rated Seller). אם אתם מוכרים בדירוג גבוה, אתם גם זכאים להטבות של פריטי 'דירוג גבוה פלוס', בתנאי שתעמדו בדרישות הזכאות החלות על פריטים. הרמות 'מוכרים בדירוג גבוה' ו'דירוג גבוה פלוס' מקנות זכאות להטבות בלעדיות.

ירידה אל מתחת לסטנדרט עלולה לגרום לכך שהפריטים שלכם ידורגו במיקום נמוך יותר בתוצאות החיפוש שלנו. בנוסף, הדבר עלול להוביל להגבלה של פעילויות המכירה שלכם, באופן חלקי ואפילו מלא.

דירוג המוכר שלכם יכול לרדת לרמה 'מתחת לסטנדרט' אם שיעור המקרים ללא פתרון מצד המוכר יהיה גבוה מהסטנדרט המינימלי.

אם לא תעמדו בסטנדרט המינימלי לשיעור המשלוחים באיחור בלבד, דירוג המוכר שלכם יישאר ברמה 'מעל הסטנדרט' ולא יירד.

הרמות 'דירוג גבוה' ו'דירוג גבוה פלוס' מקנות זכאות לחותמת 'דירוג גבוה פלוס' המופיעה במיקום בולט על פריטים זכאים, שמגבירה את תחושת הביטחון בקרב הקונים. בנוסף, רמות אלה משפרות את תוצאות החיפוש.

כמוכרים ברמת 'דירוג גבוה פלוס', אתם מקבלים הנחה נוספת של 20% על עמלות המכירה (על מחיר הפריט בלבד, ולא על עלויות המשלוח).

כיצד לבדוק מהי רמת המוכר הנוכחית שלי?

כדי לברר את רמת המוכר הנוכחית שלכם ב-My eBay:

 1. עברו אל My eBay (‏eBay שלי)
 2. פתחו את המקטע My Account (החשבון שלי)
 3. פתחו את Seller Dashboard (לוח הניהול למוכר)

seller_level.width-800.png

אפשרות שנייה:

 1. עברו אל Seller Hub (המרכז למוכרים)
 2. פתחו את הכרטיסייה Performance (ביצועים)
 3. פתחו את הכרטיסייה Seller Level (רמת מוכר)

כיצד להפוך למוכר בדירוג גבוה (Top Rated Seller) או למוכר בדירוג גבוה פלוס (Top Rated Seller Plus)?

כדי להפוך למוכר eBay בדירוג גבוה, נדרש חשבון eBay שהיה פעיל במשך 90 יום לפחות.

ביצועי המוכר שלכם צריכים לעמוד בסטנדרטים של ביצועים ב-eBay. עליכם:

 • לבצע 100 עסקאות לפחות, עם מכירות בסך $1,000 לקונים בארה"ב במהלך 12 החודשים האחרונים
 • לא לחרוג האחוז המרבי של עסקאות עם פגמים (כולל עסקאות שבוטלו על-ידי המוכר), שהוא 0.5%
 • לא לחרוג מהאחוז המרבי של עסקאות שנשלחו באיחור, שהוא 3%
 • לא לחרוג מהאחוז המרבי של מקרים שנסגרו ללא פתרון מצד המוכר - 0.3%

תוכלו להפוך למוכרים בדירוג גבוה באתר ebay.com וכן באתרי eBay מקומיים כגון ebay.co.uk או ebay.de על בסיס עסקאות עם קונים בארצות אלה. לכל אתר יש תוכנית מקומית של סטנדרטים לביצועים. ל-eBay יש ארבע תוכניות אזוריות של סטנדרטים לביצועים.

המעמד של 'מוכר בדירוג גבוה' (Top Rated Seller) מוצג בלוח הניהול למוכר (Seller Dashboard). אם אתם מוכרים בדירוג גבוה, החותמת של 'דירוג גבוה פלוס' (Top Rated Plus) תוצג בפריטים רק אם:

 • מוצעות בהם החזרות בחינם למשך 30 יום או יותר
 • מוצע בהם זמן טיפול של יום עסקים אחד או באותו יום

אם אתם מוכרים בדירוג גבוה וכל הפריטים שלכם עומדים בדרישות אלה, תוכלו לעמוד בדרישות הזכאות להטבות 'דירוג גבוה פלוס'.

כלל זה אינו תקף במקרים מסוימים.

זה היה מעניין עבורך?